Bri­tan­ski Jupiter po­ku­ša­va pro­da­ti šk­ver Na­uta La­mja­na

Štrajk na Ug­lja­nu

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

SVlas­ni­ke Na­ute, ko­ji tvr­de da je po­lo­vi­ca od 72 rad­ni­ka vi­šak, sin­di­kal­ci op­tu­žu­ju da ih ne za­ni­ma bro­do­grad­nja, ne­go grad­nja apart­ma­na e d a mde­set a k r a d n i k a bro­do­gra­di­li­šta Na­uta La­mja­na na oto­ku Ug­lja­nu, ko­ji štraj­ka­ju jer su zad­nju pla­ću do­bi­li još u ožuj­ku, ne­će la­ko na­pla­ti­ti po­tra­ži­va­nja. Vlas­nik bro­do­gra­di­li­šta, za­gre­bač­ka iO Adria (do­ne­dav­no: Jupiter Adria) nov­ca za pla­će ne­ma. “Na ža­lost, iO Adri­ja ni­je vi­še u mo­guć­nos­ti po­kri­va­ti gu­bi­tak iz te­ku­ćeg pos­lo­va­nja bro­do­gra­di­li­šta. Sa­daš­nji pri­hod ne po­kri­va ni po­la iz­no­sa za is­pla­tu pla­ća, za što se ko­ris­te svi pri­ho­di”, rek­la nam je Da­ni­je­la Fi­lip­čić u ime iO Adri­je. Rad­ni­ci su za­tra­ži­li od Vla­de i re­sor­nog mi­nis­tar­stva ra­skid kon­ce­si­je za re­mont bro­do­va, do­bi­ve­ne na 32 go­di­ne, tvr­de­ći da se u bro­do­gra­di­li­štu ne obav­lja os­nov­na dje­lat­nost. Ka­žu da je vlas­nik di­gao ru­ke od Na­ute, a je­di­ni mu je in­te­res grad­nja apart­ma­na.

Gu­bi­tak 4,9 mi­li­ju­na

“Či­nje­ni­ca je da se vlas­nik u svim os­ta­lim svo­jim pro­jek­ti­ma ba­vi is­klju­či­vo tu­riz­mom. I ov­dje su po­ku­ša­li pre­na­mje­nu, što smo spri­je­či­li 2008. Da su o to­me htje­li raz­go­va­ra­ti s na­ma, mo­žda smo mo­gli na­ći rje­še­nje na obos­tra­nu ko­rist, no oni nas stal­no ig­no­ri­ra­ju pa im je grad­nja apart­ma­na pro­pa­la. Ako ne­ma­ju nov­ca za na­še pla­će, ne­ka vra­te kon­ce­si­ju i da­ju pri­li­ku ne­kom tko se že­li ba­vi­ti bro­do­grad­njom”, re­kao nam je Ma­rio Ko­šta, glav­ni sin­di­kal­ni po­vje­re­nik Na­ute. Pred­stav­ni­ci vlas­ni­ka sma­tra­ju da ne­ma le­gi­tim­nih raz­lo­ga za gu­bi­tak kon­ce­si­je. “Ni­je is­ti­na da smo di­gli ru­ke od Na­ute, na­pro­tiv. Gu­bi­tak za 2010., bez amor­ti­za­ci­ja i ka­ma­ta na kre­di­te, iz­no­si 4,9 mi­li­ju­na ku­na.

Do­sad smo Na­uti­ne gu­bit­ke po­kri­va­li vlas­ti­tim sred­stvi­ma, me­đu­tim, vi­še to ni­smo u mo­guć­nos­ti. Na­uta is­klju­či­vo iz­najm­lju­je ‘par­king’ i tre­nut­no ra­di sa­mo s bro­do­vi­ma do 300 to­na. Za taj po­sao već vi­še od go­di­nu i pol da­na ima­mo vi­šak od 30 ili 40 za­pos­le­nih. La­ni je uglav­nom pr­va dva tjed­na ra­di­la jed­na, a dru­ga dva tjed­na dru­ga po­lo­vi­ca rad­ni­ka. La­mja­na ne­ma ka­pa­ci­tet za ve­će bro­do­ve i ci­je­la je tre­nut­na ope­ra­ti­va be­smis­le­na”, tvr­de vlas­ni­ci. Na­da­ju se da rad­ni­ci, iako su to naj­a­vi­li, ne­će blo­ki­ra­ti dvi­je plat­for­me, ame­rič­ku i ru­munj­sku, tre­nut­no usi­dre­ne u Na­uti, gdje pla­ća­ju pri­vez.

“To bi bi­lo ne­za­ko­ni­to i ne­raz­bo­ri­to, jer sav pri­hod od le­ža­ri­ne plat­for­me ide na nji- ho­ve pla­će”, na­po­mi­nju u iO Adri­ji. Vlas­ni­ci ne­gi­ra­ju da že­le pro­mi­je­ni­ti dje­lat­nost Na­ute.

Op­te­re­će­ni hi­po­te­kom

“U pla­nu smo ima­li grad­nju ma­ri­ne za ve­će jah­te, za­jed­no sa ser­vis­nim bro­do­gra­di­li­štem i tu­ris­tič­kim kom­plek­som. Bu­du­ći da smo u na­mje­ri dje­lo­mič­ne pro­mje­ne GUP-a bi­li spri­je­če­ni, i to uglav­nom pri­tis­ci­ma sin­di­ka­ta na Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, inves­ti­ti­to­ri su iz­gu­bi­li vje­ru u pro­jekt pa mi sa­da na­mje­ra­va­mo pro­da­ti Na­utu La­mja­nu ili even­tu­al­no ući u part­ner­stvo, čim na­đe­mo ne­kog in­te­re­sen­ta”, saz­na­je­mo u iO Adri­ji. Rad­ni­ci tvr­de da je ku­pa­ca bi­lo, ali su odus­ta­li saz­nav­ši da je imo­vi­na šk­ve­ra op­te­re­će­na hi­po­te­kom te­škom 44,2 mi­li­ju­na eura, či­me je Jupiter Adria na­vod­no fi­nan­ci­ra­la svo­je os­ta­le pro­jek­te.

PD

Rad­ni­ci naj­av­lju­ju blo­ka­du usi­dre­ne plat­for­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.