MIR­NA D. ZIMIĆ

JA­DRAN KA­PI­TAL

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Pred­sjed­ni­ci upra­ve za­tvo­re­nog inves­ti­cij­skog fon­da Ja­dran ka­pi­tal, Mir­ni Do­ro­te­ji Zimić, pres­tao je po si­li za­ko­na man­dat zbog lik­vi­da­ci­je tvrt­ke. Zimić je pri­je do­la­ska u Ja­dran Ka­pi­tal go­to­vo 15 go­di­na pro­ve­la u Ame­rič­koj agen­ci­ji za me­đu­na­rod­ni ra­zvoj (USAID).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.