No­va pri­li­ka za hr­vat­ske ces­to­gra­di­te­lje

Cr­na Go­ra Mo­gu­će je da će se umjes­to auto­ces­te ipak gra­di­ti br­za ces­ta ili ma­gis­tral­ni put od Ba­ra do Bo­lja­ra

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - MI­LAN ŠĆE­KIĆ/VLM

UNa­kon pet go­di­na na­te­za­nja Cr­no­gor­ci će iz­a­bra­ti no­vo­ga kon­zul­tan­ta ko­ji će im re­ći kak­vu no­vu pro­met­ni­cu tre­ba­ju gra­di­ti i na ko­joj tra­si mjes­to da se bli­ži kra­ju, du­go­go­diš­nja pri­ča o cr­no­gor­skoj auto­ces­ti Bar-Bo­lja­re vra­ća se na po­če­tak. Na­kon ne­us­pje­lih pre­go­vo­ra s hr­vat­skim Kons­truk­to­rom, grč­ko-iz­ra­el­skim kon­zor­ci­jem Ac­tor/Shi­kun Bi­nui i ki­ne­skom Poly gru­pom, stvar u ru­ke pre­uzi­ma­ju cr­no­gor­ska vla­da i Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka (EIB).

EIB je već po­vuk­la kon­kre­tan po­tez. Fi­nan­ci­rat će no­vi me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj za iz­bor kon­zul­tan­ta ko­ji bi tre­bao od­go­vo­ri­ti na naj­važ­ni­je pi­ta­nje: ho­će li se auto­ces­ta uop­će gra­di­ti ili će se umjes­to nje gra­di­ti br­za ces­ta ili tek, mo­žda, ma­gis­tral­ni put. Naj­kas­ni­je do pro­lje­ća 2012. znat će se i ko­li­ko će ko­šta­ti no­va pro­met­ni­ca, kad će po­če­ti nje­na iz­grad­nja i tko će je uop­će gra­di­ti. U cr­no­gor-

A. Lom­par

mi­nis­tar pro­me­ta i po­mor­stva skom mi­nis­tar­stvu pro­me­ta i po­mor­stva upor­no tvr­de da je pr­vo­bit­na va­ri­jan­ta iz­grad­nje auto­ces­te, una­toč ci­je­ni od tri mi­li­jar­de eura, naj­bo­lje rje­še­nje jer je naj­du­go­roč­ni­je.

Me­đu­tim, struč­nja­ci EIB že­le pre­is­pi­ta­ti stan­dar­de bu­du­će pro­met­ni­ce, od­nos­no vi­dje­ti tre­ba li sma­nji­ti sred­stva ta­ko što se ne­će gra­di­ti auto­ces­ta već br­za ces­ta ili tek ma­gis­tra­la od Ba­ra do Bo­lja­ra.

EIB ta­ko­đer tra­ži da se pre­is­pi­ta i ukup­na tra­sa ko­jom će pro­la­zi­ti bu­du­ća pro­met­ni­ca i naj­av­lju­je mo­guć­nost nje­nih iz­mje­na u od­no­su na pr­vo­bit­no pri­hva­će­no rje­še­nje. Di­le­me ko­je sa­da pos­tav- lja­ju struč­nja­ci EIB pos­to­ja­le su i pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, pri­je ras­pi­si­va­nja pr­vog na­tje­ča­ja za iz­grad­nju auto­ces­te. Mi­nis­tar pro­me­ta i po­mor­stva Cr­ne Go­re An­dri­ja Lom­par vje­ru­je da su una­toč naj­no­vi­jih di­le­ma struč­nja­ka EIB i tri pro­pa­la po­ku­ša­ja da se na­đe iz­vo­đač, ar­gu­men­ti ipak na stra­ni iz­grad­nje auto­ces­te jer je stu­di­ja iz­vod­lji­vos­ti uka­za­la na oprav­da­nost tog pro­jek­ta.

No­vi kon­zul­tant tre­ba od­go­vo­ri­ti i na pi­ta­nje ho­će li se iz­grad­nja bu­du­će pro­met­ni­ce fi­nan­ci­ra­ti pri­vat­no-jav­nim part­ner­stvom ili kla­sič­nim ugo­vo­rom o zaj­mu. Kad se pri­je pet go­di­na pri­ča­lo o iz­grad­nji auto­ces­te, cr­no­gor­skoj vla­di je iz EU su­ge­ri­ra­no da bi se taj pro­jekt tre­bao re­ali­zi­ra­ti pri­vat­no-jav­nim part­ner­stvom. Sad iz EIB-a sti­žu sig­na­li da su kla­sič­ni kre­di­ti ipak pri­hvat­lji­vi­je rje­še­nje.

Mi­nis­tar Lom­par upor­no bra­ni sta­no­vi­šte cr­no­gor­ske vla­de da je iz­grad­nja auto­ces­te u pri­vat­no-jav­nom part­ner­stvu i da­lje naj­op­ti­mal­ni­je i naj­du­go­roč­ni­je rje­še­nje. On os­tav­lja mo­guć­nost da se u pr­voj fa­zi gra­di po­lu­auto­ces­ta i os­ta­ve teh­nič­ke mo­guć­nos­ti za nje­nu do­grad­nju u pu­ni profil.

Ipak, cr­no­gor­ska stra­na is­po­što­vat će sva­ku su­ges­tu­ju Europ­ske inves­ti­cij­ske ban­ke ka­ko bi se što pri­je po­če­lo s grad­njom pro­met­ni­ce ko­ja će bi­ti naj­bo­lja ve­za juž­nog i sje­ver­nog di­je­la Cr­ne Go­re i da­lje pre­ma Sr­bi­ji.

PIXSELL

Žde­ri­ćev Kons­truk­tor do­bio je po­sao na pr­vom na­tje­ča­ju, ali ni­je dao jam­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.