Za­šti­ta­ri za­uze­li Za­gre­bač­ki ve­le­sa­jam

ZG7 Tri bi­je­nal­na saj­ma za pos­lov­nu pu­bli­ku

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu odr­ža­va se od 27. do 30. ruj­na Za­gre­bač­ki pos­lov­ni tje­dan ZG7 na ko­jem će su­dje­lo­va­ti 176 iz­la­ga­ča iz 26 ze­ma­lja na pros­to­ru od 12.000 kva­drat­nih me­ta­ra. ZG7 sas­to­ji se od tri spe­ci­ja­li­zi­ra­na bi­je­nal­na saj­ma na­mi­je­nje­na pr­vens­tve­no pos­lov­noj pu­bli­ci. To su EMAT, me­đu­na­rod­ni sa­jam za­šti­te, eko­teh­no­lo­gi­ja i ko­mu­nal­ne opre­me, In­ter­pro­tex, me­đu­na­rod­ni sa­jam za­šti­te oso­ba i imo­vi­ne i Ener­ge­ti­ka. Ro­bert Pa­žit­ka iz Hr­vat­skog ce­ha za­šti­ta­ra na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na ZV-u u če­t­vr­tak, po­ru­čio je ka­ko su pr­vi put iz­la­ga­či do­bi­li ter­min ko­ji su pri­želj­ki­va­li i ko­ji je iz­van sklo­pa tra­di­ci­onal­nog Je­sen­skog za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma. Na ZG7 odr­žat će se niz struč­nih sku­po­va me­đu ko­ji­ma je i Pr­vi re­gi­onal­ni fo­rum o ur­ba­noj si­gur­nos­ti. Kru­nos­lav Bo­ro­vec, na­čel­nik Odje­la za od­no­se s jav­noš­ću MUPa, po­dr­ža­va su­dje­lo­va­nje pri­vat­nih za­šti­ta­ra ko­jih ima već sko­ro ko­li­ko i po­li­ca­ja­ca. Dar­ko Horvat, rav­na­telj Upra­ve za ener­ge­ti­ku u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva naj­a­vio je odr­ža­va­nje sku­pa na te­mu “Hr­vat­ska u za­jed­nič­kom eu­rop­skom ener­get­skom sus­ta­vu”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.