KAR­LO­VAČ­KA PI­VO­VA­RA

... iz­dvo­je­no...

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Kr­lo­vač­ka pi­vo­va­ra je­dan je od naj­važ­ni­jih gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji. Pi­vo­va­ra je la­ni ima­la pri­hod od 638 mi­li­ju­na ku­na, što je bi­lo 4,2 pos­to ma­nje ne­go u 2009. Tvrt­ka je ove go­di­ne iz­ba­ci­la na tr­ži­šte hit-pi­će Rad­ler – mje­ša­vi­nu pi­va s ni­skim udje­lom al­ko­ho­la te še­će­ra i voć­nog so­ka ko­je je pa­ten­ti­ra­la još 2001. go­di­ne. No zbog tog na­zi­va već ti­nja su­kob iz­me­đu Kar­lo­vač­ke pi­vo­va­re i os­ta­lih igra­ča na tr­ži­štu ko­ji su u na­zi­ve svo­jih mje­ša­vi­na pi­va i so­ka sta­vi­li ri­ječ “rad­ler” tvr­de­ći da se ra­di o vr­sti pi­ća, a ne bren­du ko­ji je mo­gu­će za­šti­ti­ti. Vlas­nik Ka­pi­ja, ni­zo­zem­ski He­ine­ken, obja­vio je da je kon­cer­nu pri­hod la­ni po­ras­tao 41 pos­to, na 16,1 mi­li­jar­du eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.