ALSTOM HR­VAT­SKA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Kar­lo­vač­ka tvrt­ka Alstom Hr­vat­ska nas­ta­la je na 60-go­diš­njoj tra­di­ci­ji pro­izvod­nje par­nih tur­bi­na u ne­ka­daš­njem kom­bi­na­tu Ju­go­tur­bi­na. Ras­pa­dom Ju­gos­la­vi­je i za­jed­nič­kog tr­ži­šta i Ju­go­tur­bi­na je 1990-ih doš­la u pro­ble­me. Go­di­ne 2000. pre­uzi­ma je mul­ti­na­ci­onal­ni ener­get­ski div ABB u ko­jem pos­lu­je i da­nas. Tvrt­ka je 2010. go­di­nu za­vr­ši­la s pri­ho­dom od 360 mi­li­ju­na ku­na, a što je bi­lo za oko de­vet pos­to ma­nje ne­go u go­di­ni pri­je. Alstom gru­pa je vo­de­ća u svi­je­tu u pri­mje­ni i ši­re­nju ino­va­tiv­nih i eko­lo­ški teh­no­lo­gi­ja u ener­ge­ti­ci i tran­s­por­tu. Alstom pru­ža kom­plet­na rje­še­nja za elek­tra­ne. Gru­pa za­poš­lja­va 96.500 lju­di u 70 ze­ma­lja svi­je­ta i os­tva­ri­la je pri­hod vi­ši od 23 mi­li­jar­de eura u 2010.

Da­mir Vran­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.