Lidl pos­tao pe­ti tr­go­vac

Poslovni Dnevnik - - Trgovina&prodaja - BO­ŽI­CA BA­BIĆ

UDo­bra pri­la­god­ba

U ra­zvoj ma­lo­pro­daj­ne mre­že Lidl je do sa­da inves­ti­rao vi­še od tri mi­li­jar­de ku­na, a s no­vom osječ­kom lo­ka­ci­jom broj za­pos­le­nih je na­ras­tao na 1500 dje­lat­ni­ka oče­ki­va­nju pe­te ob­ljet­ni­ce pos­lo­va­nja na hr­vat­skom tr­ži­štu, što će obi­lje­ži­ti ove go­di­ne 23. stu­de­no­ga, nje­mač­ki di­skon­ter Lidl već se, pre­ma po­da­ci­ma Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, svr­stao me­đu pet naj­ve­ćih hr­vat­skih tr­go­va­ca s tr­žiš­nim udje­lom ve­ćim od pet pos­to. Di­skon­ter ko­je­mu su mno­gi ov­daš­nji i ana­li­ti­ča­ri i kon­ku­ren­ti prog­no­zi­ra­li krat­ku, od­nos­no ne­us­pješ­nu ka­ri­je­ru zbog zahtjevnih hr­vat­skih ku­pa­ca ju­čer je u Osi­je­ku otvo­rio 74. pro­daj­ni objekt, a do pe­tog ro­đen­da­na u funk­ci­ju će sta­vi­ti i lo­gis­tič­ko dis­tri­bu­cij­ski cen­tar (LDC) u Pe­ru­ši­ću, inves­ti­ci­ju u či­ju je iz­grad­nju ulo­že­no 180 mi­li­ju­na ku­na i ko­ja otva­ra 130 rad­nih mjes­ta.

U ra­zvoj ma­lo­pro­daj­ne mre­že Lidl je do sa­da inves­ti­rao vi­še od tri mi­li­jar­de ku­na, a s osječ­kom lo­ka­ci­jom broj za- pos­le­nih je na­ras­tao na 1500 dje­lat­ni­ka.

Lidl je u Hr­vat­sku (2006.) sti­gao s kaš­nje­njem u od­no­su na naj­a­ve. Na­ime, di­rek­tor Lid­lo­ve ma­ti­ce Klaus Ge­hrig us­t­vr­dio je 2004. da će “ino­zem­na eks­pan­zi­ja 2005. bi­ti u zna­ku osva­ja­nja hr­vat­skog tr­ži­šta.” Ta se od­go­da po ne­kim tu­ma­če­nji­ma do­go­di­la upra­vo ra­di bo­lje pri­la­god­be ov­daš­njem tr­ži­štu što je na­vod­no, u od­no­su na tro­šak ula­ska na ne­ke dru­ge pros­to­re nje­mač­kog di­skon­te­ra sku­po sta­ja­lo.

Do­la­zak u Hr­vat­sku bio je obi­lje­žen otva­ra­njem 13 tr­go­vi­na u is­tom da­nu te LDCa po­vr­ši­ne 35.000 če­tvor­nih me­ta­ra na­do­mak Jas­tre­bar­skog. Otva­ra­njem no­vog LDCa u Pe­ru­ši­ću, ko­ji se pros­ti­re na 32.000 kva­dra­ta, ta će lo­ka­ci­ja pre­uze­ti snab­di­je­va­nje vlas­ti­te ma­lo­pro­daj­ne mre­že na pros­to­ru Li­ke i Dal­ma­ci­je te Kvar­ne­ra i Is­tre.

U pr­voj cje­lo­vi­toj pos­lov­noj go­di­ni, bi­la j e to 2007. Lidl je otvo­rio još 21 tr­go­vi­nu, os­tva­rio 711 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da te na­vod­no, bli­zu 300 mi­li­ju­na gu­bit­ka. Na­ime, služ­be­ni po­da­ci za tu go­di­nu jav­no ni­su dos­tup­ni, upra­va Lid­la ne­ra­do kon­tak­ti­ra s me­di­ji­ma, što je odraz pos­lov­ne po­li­ti­ke vlas­ni­ka nje­mač­ke gru­pa­ci­je Sc­hwarz či­ja je čla­ni­ca.

Po vi­si­ni pri­ho­da Lidl je te go­di­ne za­sjeo na 129. po­zi­ci­ju ljes­tvi­ce naj­us­pješ­ni­jih kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj. Iako je 2008. eks­pan­zi­ja osva­ja­nja tr­ži­šta no­vim pro­daj­nim lo­ka- ci­ja­ma go­to­vo pre­po­lov­lje­na, otvo­re­no je tek 12 no­vih tr­go­vi­na, Lidl je s iz­nim­nim sko­kom pri­ho­da od čak 64 pos­to, što ga je di­glo na 89. mjes­to ljes­tvi­ce po­tu­kao sve kon­ku­ren­te. I slje­de­ća ka­len­dar­ska go­di­na sko­ro je pres­li­ka­la tren­do­ve, broj otvo­re­nih tr­go­vi­na pao je na 10 no, pri­hod je na go­diš­njoj ra­zi­ni uve­ćan za 41 pos­to, a Lidl je osvo­jio 42. mjes­to ljes­tvi­ce.

Rast i u re­ce­si­ji

Re­ce­sij­ska 2010. mno­gim tr­gov­ci­ma je sma­nji­la pri­hod i na­go­mi­la­la gu­bi­tak. Lidl je kri­zu osje­tio kroz spo­ri­ji rast pri­ho­da. U od­no­su na go­di­nu pri­je ras­tao je 444 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 26,9 pos­to što je bi­lo do­volj­no za 27. po­zi­ci­ju ljes­tvi­ce slo­že­ne po vi­si­ni pri­ho­da svih po­du­zet­ni­ka. Gu­bi­tak je za 2010. iz­no­sio 26 mi­li­ju­na ku­na dok je 2009. bi­la za­klju­če­na uz mi­nus od 44 mi­li­ju­na. Ka­ufland, ses­trin­ska tvrt­ka iz gru­pa­ci­je Sc­hwarz, proš­le je go­di­ne pri­mje­ri­ce od Lid­la ima­la pri­hod ve­ći oko 100 mi­li­ju­na ku­na no, pos­lo­va­nje je za­klju­če­no uz gu­bi­tak od 84 mi­li­ju­na i za­tva­ra­nje objek­ta u Žu­pa­nji. S kak­vim fi­nan­cij­skim po­da­ci­ma Lidl ‘mje­ri’ ak­tu­al­nu go­di­nu ne­mo­gu­će je doz­na­ti, iz Upra­ve krat­ko ka­žu ka­ko su za­do­volj­ni tren­do­vi­ma i naj­av­lju­ju da će do kra­ja 2011. otvo­ri­ti još ne­ko­li­ko tr­go­vi­na.

PXL

Lidl je u Hr­vat­sku sti­gao go­di­nu kas­ni­je od pla­ni­ra­no­ga jer se Upra­va od­lu­či­la bo­lje pri­pre­mi­la za uvje­te hr­vat­skog tr­ži­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.