Re­kord­ne ljet­ne nak­la­de Styri­ji­nih iz­da­nja

Od­lič­ni re­zul­ta­ti Ti­je­kom dva ljet­na mje­se­ca pro­da­no čak 14,5 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka no­vi­na

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Iako je ljet­na se­zo­na ot­pri­je poz­na­ta kao raz­dob­lje ka­da lju­di vi­še ku­pu­ju i či­ta­ju no­vi­ne, po­go­to­vo dnev­ne, ovo­ga lje­ta Styri­ji­na iz­da­nja pos­ti­gle su uis­ti­nu re­kord­ne nak­la­de. Ti­je­kom dva ljet­na mje­se­ca pro­da­no je čak 14,5 mi­li­ju­na Ve­čer­njeg lis­ta, 24sa­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka.

Ukup­no gle­da­ju­ći, vi - še od tre­ći­ne hr­vat­skih gra­đa­na od 10 do 74 go­di­ne, njih čak 1,3 mi­li­ju­na je ti­je­kom lje­ta sva­ko­ga da­na či­ta­lo ba­rem jed­no od Styri­ni­jih dnev­nih iz­da­nja (izvor po­da­ta­ka: is­tra­ži­va­nje MediaPuls).

Po­zi­tiv­ni ljet­ni tren­do­vi re­zul­ti­ra­li su i re­kord­nom nak­la­dom: 4. ko­lo­vo­za pro­da­no je čak 345.415 pri­mje­ra­ka 24sa­ta, Ve­čer­nji lis­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka.

I po­je­di­nač­no dnev­ni lis­to­vi Sy­tri­je pos­ti­glu su iz­van­red­ne re­zul­ta­te. Re­kord­ne pro­da­je Ve­čer­njeg lis­ta i 24sa­ta u lip­nju, o ko­ji­ma smo već pi­sa­li, bi­le su sa­mo uvod u us­pješ­no lje­to. Pro­da­na nak­la­da Ve­čer­njeg u sr­p­nju i ko­lo­vo­zu bi­la je oko 75.000 pri­mje­ra­ka.

Nak­la­da 24sa­ta ta­ko­đer je na­ras­la: ukup­ni broj pri­mje­ra­ka ko­ji se sva­ki dan na­la­zio u ru­ka­ma či­ta­te­lja do­se­gao je u sr­p­nju pro­sječ­no čak 220.000.

I Pos­lov­ni dnev­nik imao je us­pješ­no lje­to. Pa­ket po­ne­djelj­kom, Ve­čer­nji list, Pos­lov­ni dnev­nik i New York Times, po­ka­zao se do­bit­nom kom­bi­na­ci­jom. Pos­lov­ni dnev­nik na taj je na­čin na­šao put do još ve­ćeg bro­ja či­ta­te­lja i po­di­gao broj pro­da­nih pri­mje­ra­ka po­ne­djelj­kom za čak 63,5 pos­to.

Osim dnev­nih no­vi­na i os­ta­la Styri­ji­na iz­da­nja os­tva­ri­la su od­lič­ne re­zul­ta­te. Na­kon tek ne­što vi­še od go­di­nu da­na na tr­ži­štu, 24sa­ta Ex­press do­seg­nuo je re­kord­nu či­ta­nost od čak 204.000 či­ta­te­lja te uč­vr­stio dru­go mjes­to me­đu tjed­ni­ci­ma (izvor po­da­ta­ka: is­tra­ži­va­nje MediaPuls).

24sa­ta Ex­press pos­ti­gao je i re­kord­nu nak­la­du ovo­ga lje­ta – broj od 19. ko­lo­vo­za pro­dan je u čak 52.339 pri­mje­ra­ka.

24sa­ta Ju­ni­or Dje­čji za­bav­nik naj­pro­da­va­ni­ji je tjed­nik za dje­cu, Sport­ski tjed­nik Max i New York Times dr­že vi­so­ke po­zi­ci-

MP je u ka­te­go­ri­ji tjed­ni­ka slič­ne te­ma­ti­ke dok mje­seč­nik Voj­na Po­vi­jest ima re­do­vi­tu či­ta­lač­ku pu­bli­ku...

Ru­jan ta­ko­đer do­no­si mno­go no­vos­ti; us­pješ­no lan­si­ra­nje no­vog po­li­tič­kog tjed­ni­ka Fo­rum 16. ruj­na, u pr­vim da­ni­ma iz­la­že­nja re­zul­ti­rao je s čak 17.000 pro­da­nih pri­mje­ra­ka. Ta­ko­đer, od 29. ruj­na hr­vat­sko me­dij­sko tr­ži­šte bit će bo­ga­ti­je za još jed­no iz­da­nje: Ve­čer­nji list City, bes­plat­ni za­gre­bač­ki tjed­nik, ko­ji će Za­grep­ča­ni mo­ći pro­na­ći kod kol­por­te­ra na naj­frek­vent­ni­jim za­gre­bač­kim lo­ka­ci­ja­ma te u svo­jim po­štan­skim san­du­či­ći­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.