Osje­ćam se od­lič­no ot­kad su mi ta­ble­te očis­ti­le bu­bre­ge

Poslovni Dnevnik - - In&out -

Že­liš li zna­ti ka­ko us­pi­je­vam os­ta­ti sna­žan na igra­li­štu? Ame­rič­ki li­jek Se­li­kon mi mno­go po­ma­že. A on mi je i taj­ni adut u od­no­su s Vic­to­ri­jom”, obra­tio se no­go­me­taš Da­vid Bec­k­ham ki­ne­skom gle­da­telj­stvu na od­lič­nom man­da­rin­skom. Go­vo­rio je s ja­kim pe­kin­škim na­gla­skom, alu­di­ra­ju­ći na dru­že­nje sa svo­jom ta­ko­đer slav­nom su­pru­gom i biv­šom Spaj­si­com Vic­to­ri­jom.

U idu­ćem spo­tu, nas­tu­pio je Ke­anu Re­eves, zvi­jez­da se­ri­ja­la Ma­trix i đa­vo­ljeg od­vjet­ni­ka, ta­ko­đer hva­le­ći spo­me­nu­to sred­stvo. “Osje­ćam se od­lič­no ot­kad su mi ta­ble­te očis­ti­le bu­bre­ge. Ugod­no sam iz­ne­na­đen, kao i mo­je pri­ja­te­lji­ce.”

Po­pu­lar­ni ki­ne­ski jezik

Bec­k­ha­mu i Re­eve­su se pri­dru­žio Se­an Con­nery. Ta­ko­đer na man­da­rin­skom ki­ne­skom. “Pre­šao sam se­dam­de­se­tu, no kad sam uzeo ovaj li­jek, Bar­ba­ra mi je rek­la da sam opet onaj 25-go­di­s­nji Ja­mes Bond. Pre­po­ru­čio sam svo­jim vrš­nja­ci­ma da ga i oni uz­mu”, za­klju­čio je slav­ni Škot.

Si­gur­no ste po­go­di­li da su ki­ne­ske gla­so­ve tro­ji­ci me­đu­na­rod­nih zvi­jez­da po­su­di­li lo­kal­ni spi­ke­ri. No, mo­žda nis­te nas­lu­ti­li da nas­nim­lje­ni tekst ne­ma ni­kak­ve ve­ze sa stvar­nim sa­dr­ža­jem ko­ji su iz­go­va­ra­li Bec­k­ham, Re­eves i Con­nery. Ne­ka je ki­ne­ska far­ma­ce­ut­ska ku­ća uze­la in­ser­te nji­ho­vih in­ter­v­jua o tko zna če­mu, za­mi­je­ni­la ih rek­la­ma­ma za ame­rič­ki erek­til­ni li­jek sli­čan Vi­agri te ga ih pri­ka­za­la ne­duž­nom do­ma­ćem pu­čans­tvu.

Ki­na je u stu­de­nom 2007. za­bra­ni­la do­ma­ćim po­du­ze­ći­ma da sni­ma­ju rek­la­me za li­je­ko­ve i te­ra­pi­je uz su­dje­lo­va­nje slav­nih oso­ba.

Ta je za­bra­na uve­de­na zbog po­ten­ci­jal­nog efek­ta obmane, ko­ji tak­ve rek­la­me ima­ju na ne­uk puk. Dr­žav­na ad­mi­nis­tra­ci­ja za hra­nu i li­je­ko­ve oci­je­ni­la je da far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja zlo­ra­bi jav­ni utje­caj slav­nih i pre­ko njih pla­si­ra laž­ne ili pre­tje­ra­ne tvrd­nje o efi­kas­nos­ti rek­la­mi­ra­nih sred­sta­va. Sve su tak­ve rek­la­me, njih 33.130, mo­ra­le bi­ti po­vu­če­ne iz sred­stva jav­nog in­for­mi­ra­nja do 1. si­ječ­nja.

Me­đu­tim, in­dus­tri­ja je pro­naš- la ru­pu u za­ko­nu. Ta­mo nig­dje ne pi­še da se ne smi­ju pri­ka­zi­va­ti rek­la­me za li­je­ko­ve, ko­je su sni­mi­le ino­zem­ne kom­pa­ni­je s ino­zem­nim zvi­jez­da­ma, jer se u za­bra­ni iz­re­kom spo­mi­nju sa­mo do­ma­će! Bez ob­zi­ra na to što se u iz­vor­nom obli­ku uop­će ni­je ra­di­lo o rek­la­ma­ma ni o im­po­ten­ci­ji. Ni­ti je spo­me­nu­ta troj­ka zvi­jez­da da­la do­pu­šte­nje za ko­ri­šte­nje svog li­ka na ki­ne­skoj te­le­vi­zi­ji.

Pred­stav­nik ki­ne­ske po­druž­ni­ce tvrt­ke Se­li­kon u Pe­kin­gu objas­nio je da su lo­kal­ne vlas­ti odo­bri­le pri­ka­zi­va­nje sin­kro­ni­zi­ra­nih spo­to­va te da ih je ki­ne­ski na­rod do­če­kao s odu­šev­lje­njem, jer 80 mi­li­ju­na ta­moš­njih mu­ška­ra­ca ima te­go­ba s erek­ci­jom. Ki­ne­ski su prav­ni­ci za­klju­či­li da sin­kro­ni­zi- ra­na stra­na rek­la­ma ni­je pre­kr­ši­la dr­žav­ni za­kon o za­bra­ni rek­la­mi­ra­nja li­je­ko­va po­sred­stvom slav­nih te da je je­di­no pre­kr­šen za­kon o autor­skom pra­vu. Is­to­vre­me­no su upo­zo­ri­li da su mi­ni­mal­ni iz­gle­di da stra­nac, pa bio to i Ja­mes Bond osob­no, do­bi­je par­ni­cu pred ki­ne­skim su­dom pa će se far­ma­ce­ut­ske kom­pa­ni­je vje­ro­jat­no i da­lje slu­ži­ti opi­sa­nim tri­kom.

Mek­sič­ka je vla­da u ve­lja­či po­če­la pri­pre­ma­ti za­kon ko­jim bi se ta­ko­đer za­bra­ni­lo ko­ri­šte­nje slav­nih za po­tre­be rek­la­mi­ra­nja li­je­ko­va, uz jed­na­ke ar­gu­men­te s ko­ji­ma se pos­lu­ži­la ki­ne­ska vla­da.

Tko zna ho­će li Mek­si­kan­ci za­tvo­ri­ti ru­pu u za­ko­nu ko­ju su (ne­ho­ti­ce?) os­ta­vi­li Ki­ne­zi. Jer, far­ma­ce­ut­ska će se in­dus­tri­ja uvi­jek nas­to­ja­ti pos­lu­ži­ti ka­riz­mom slav­nih ra­di bo­lje pro­da­je svo­jih pro­izvo­da i us­lu­ga.

Lju­bav far­ma­ce­uta i Hol­lywo­oda

Zvijezde fil­ma, glaz­be, spor­ta pa čak i po­li­ti­ke ide­al­ni su rek­lam­ni pa­noi i ne sa­mo za far­ma­ce­ut­ske ku­će. Poz­na­te nam oso­be s tv ekra­na, no­vin­skih stra­ni­ca i ra­ču­nal­nih zas­lo­na po­ru­ču­ju da ku­pi­mo ne­ki li­jek ili lje­ko­vi­to sred­stvo, jer je ono po­mo­glo nji­ma ili nji­ho­vom bliž­njem. I mi ih slu­ša­mo. Mo­li­mo li­ječ­ni­ke da nam pro­pi­šu baš taj li­jek, ili sa­mi ku­pi­mo onaj ko­ji se iz­da­je bez re­cep­ta. I prodaja tih li­je­ko­va ras­te. Za­što bi ina­če far­ma­ce­ut­ske ku­će pla­ća­le sto­ti­ne ti­su­ća, kat­kad i mi­li­ju­ne do­la­ra slav­ni­ma da bu­du nji­ho­vi glas­no­go­vor­ni­ci? Lo­gič­no je da se ovo ne od­no­si na ma­la tr­ži­šta po­put Hr­vat­ske.

Ov­dje se ni­jed­noj kom­pa­ni­ji ne bi is­pla­tio ho­no­rar od par mi­li­ju­na ku­na ne­koj zvi­jez­di za rek­la­mi­ra­nje li­je­ka ili lje­ko­vi­tog sred­stva. Ako nas pam­će­nje do­bro slu­ži, naj­z­na­me­ni­ti­ji do­ma­ći po­je­di­nac ko­ji je po­du­pro ne­ki li­jek bio je Fra­no La­sić ve­za­no za je­dan hi­per­ten­ziv. Ko­mi­čar i glaz­be-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.