Slav­ni u služ­bi far­ma­ce­uti­ke

Poslovni Dnevnik - - In&out -

• An­to­nio Ban­de­ras (su­ra­đi­vao s Mer­c­kom)

Špa­njol­ski sr­co­lo­mac nas­tu­pio je u rek­la­mi za sred­stvo pro­tiv aler­gi­je.

• Kel­sey Gram­mer (Glaxo­Smit­h­K­li­ne)

• Lan­ce Ar­m­s­trong (Bris­tol Myers Squ­ibb)

• Jon Lo­vitz (Joh­n­son & Joh­n­son)

• Phil Mic­kel­son (Am­gen)

• Mia Hamm (Glaxo­Smit­h­K­li­ne)

• Ja­nin­ne Tur­ner (Al­ler­gan)

Fa­moz­ni “psi­hi­ja­tar Fra­zi­er” po­du­pro je li­jek za sin­drom iri­ta­bil­nog cri­je­va. Sed­mos­tru­ki po­bjed­nik To­ur de Fran­cea, za­hva­lio se za li­je­ko­ve pro­tiv ra­ka tvrt­ki Bris­tol-Myers Squ­ibb. Za dva mi­li­ju­na do­la­ra. Ko­mi­čar je zvu­čao vr­lo oz­bilj­no kad je go­vo­rio o li­je­ku za svo­ju pso­ri­ja­zu. Je­dan od vo­de­ćih igra­ča gol­fa ogla­ša­vao je li­jek za pso­ri­jaz­ni ar­tri­tis. Ne­kad naj­bo­lja svjet­ska no­go­me­ta­ši­ca ogla­ša­va­la je cje­pi­va za hepatitis A i B, gri­pu, me­nin­gi­tis, upa­lu plu­ća i dru­go. Zvi­jez­da Ži­vo­ta na sje­ve­ru rek­la­mi­ra­la je sred­stvo pro­tiv su­hih oči­ju.

PD

An­to­nio Ban­de­ras ima pro­blem s aler­gi­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.