Pa­ni­ka ula­ga­ča ovo­ga tjed­na sru­ši­la in­deks CROBEX 5,6%

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Strah ula­ga­ča po­nov­no j e prev­la­dao tr­go­va­njem vri­jed­nos­nim pa­pi­ri­ma pa su u če­t­vr­tak go­to­vo sva svjet­ska tr­ži­šta ka­pi­ta­la za­bi­lje­ži­la snaž­ne pa­do­ve, a neg­dje je bi­lo ri­je­či i o dvo­go­diš­njim mi­ni­mu­mi­ma kao što je to bio slu­čaj u Eu­ro­pi. Tak­va iz­ra­zi­to pe­si­mis­tič­na si­tu­aci­ja uz­ro­ko­va­na stra­hom ula­ga­ča, ko­ji su ma­hom bje­ža­li iz ri­zič­ne imo­vi­ne zbog su­mor­nih prog­no­za ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke i sla­bim po­da­ci­ma iz gos­po­dar­stva Ki­ne i Nje­mač­ke, iz­rav­no je utje­ca­la i na Za­gre­bač­ku bur­zu.

Di­onič­ki in­deks CROBEX u če­t­vr­tak je “po­to­nuo” na naj­ni­žu ra­zi­nu od početka pro­sin­ca. Ta­ko je glav­no mje­ri­lo kre­ta­nja do­ma­ćeg tr­ži­šta ka­pi­ta­la na ni­žoj ra­zi­ni ne­go što je bi­lo ne­tom pri­je ko­rek­ci­je in­dek­sa zbog po­nu­de ma­đar­skog Mo­la za free flo­at Ine. Pe- si­mi­zam do­ma­ćih ula­ga­ča u če­t­vr­tak je spus­tio in­deks CROBEX na 1877,31 bod.

Dnev­ni pad vri­jed­nos­ti 25 di­oni­ca ko­je či­ne sas­tav in­dek­sa bio je 2,62 pos­to. To je ujed­no i dru­ga dnev­na vi­so­ka ko­rek­ci­ja in­dek­sa ovo­ga tjed­na, či­me je CROBEX u po­s­ljed­nja če­ti­ri tr­go­vin­ska da­na po­to­nuo čak 5,6 pos­to. Pri­li­kom ovak­vih ko­rek­ci­ja na tr­ži­štu ka­pi­ta­la, lik­vid­nost je iz­nad­pro­sječ­na. Ta­ko je bi­lo i u če­t­vr­tak ka­da su ula­ga­či po­ja­ča­nom ras­pro­da­jom di­oni­ca pro­tr­go­va­li ukup­no 36,56 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je re­dov­ni pro­met iz­no­sio 24,3 mi­li­ju­na.

Na če­lo lik­vid­nos­ti za­sje­la je di­oni­ca Atlan­tic gru­pe od ko­je su ula­ga­či, či­ni se, u če­t­vr­tak bje­ža­li. Pro­met tom di­oni­com iz­no­sio je čak 4,47 mi­li­ju­na ku­na što je naj­vi­še od početka ko­lo­vo­za. O kak­voj je ras­pro­da­ji bi­la ri­ječ go­vo­ri po­da­tak da je dan pri­je di­oni­ca­ma Atlan­tic gru­pe pro­tr­go­va­no sa­mo oko 15.000 ku­na. Ukup­no je šest vri­jed­nos­ni­ca u če­t­vr­tak ima­lo pro­met vi­ši od mi­li­ju­na ku­na. Di­oni­com HT-a pro­tr­go­va­no je 3,7 mi­li­ju­na ku­na, a ci­je­na joj je pa­la za 0,92 pos­to na 245,32 ku­ne.

PXL

CROBEX se uz re­dov­ni pro­met od 24 mil. kn sro­zao na 1877,31 bod

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.