Adris žr­tva Vla­di­ne ne­kom­pe­ten­ci­je

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Po­s­ljed­nji po­te­zi po­ka­zu­ju da Vla­da ne raz­li­ku­je služ­be­ne zah­tje­ve Europ­ske uni­je i zah­tje­ve do­bro pla­će­nih lo­bis­ta me­đu­na­rod­nih kom­pa­ni­ja

Una­toč in­zis­ti­ra­nju mi­nis­tra zdrav­s­tva Dar­ka Mi­li­no­vi­ća naj­av­lje­ne hit­ne iz­mje­ne Za­ko­na o ogra­ni­ča­va­nju upo­ra­be du­han­skih pro­izvo­da ko­ji­ma se bra­ni vid­lji­vo iz­la­ga­nje ci­ga­re­ta na pro­daj­nim mjes­ti­ma do dalj­nje­ga os­ta­ju u Vla­di­nim la­di­ca­ma. Te iz­mje­ne po­sva­di­le su mi­nis­tra gos­po­dar­stva Đu­ru Po­pi­ja­ča i mi­nis­tra zdrav­s­tva, ali i uka­za­le na ne­lo­gič­ne po­te­ze Vla­de. Či­ni se da je sve sa­da, ali i ra­ni­je, bi­lo po­dre­đe­no jed­no­me ci­lju - ula­sku u Europ­sku uni­ju i pri­hva­ća­nju svih zah­tje­va iz Bruxel­le­sa. Iz tog raz­lo­ga je Hr­vat­ska bez­re­zerv­no pris­ta­la na br­zo pri­la­go­đa­va­nje tro­ša­ri­na na ci­ga­re­te bez uobi­ča­je­nog vi­še­go­diš­njeg pri­je­laz­nog raz­dob­lja, či­me je je­di­ni do­ma­ći pro­izvo­đač ci­ga­re­ta, ro­vinj­ski TDR, iz­gu­bio pri­vi­le­gi­ra­ni po­lo­žaj na tr­ži­štu i ši­rom su otvo­re­na vra­ta kon­ku­ren­ci­ji u vi­du me­đu­na­rod­nih mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja. Ni­je se pri­tom raz­bi­ja­lo gla­vu či­nje­ni­com da se ra­di o no­si­te­lju gos­po­dar­stva u Is­tri. Sa­da pak us­po­ra­va se s do­no­še­njem za­kon­skih iz­mje­na ko­ji­ma se Hr­vat­ska iz­jed­na­ča­va s naj­vi­šim svjet­skim stan­dar­di­ma po uzo­ru na Aus­tra­li­ju, Ka­na­du, Is­land, Ir­sku i Nor­ve­šku. Ni­je ne­bit­no ni to što te iz­mje­ne vi­še po­go­du­ju hr­vat­skoj tvrt­ki, dak­le Adri­su, či­ji su bren­do­vi, uz ne­ko­li­ko iz­u­ze­ta­ka, do­mi­nant­ni na hr­vat­skom tr­ži­štu. Po­nov­no se ig­no­ri­ra či­nje­ni­ca o sna­zi Adri­sa i za­bo­rav­lja da ro­vinj­ski kon­cern dnev­no upla­ću­je u pro­ra­čun 12 mi­li­ju­na ku­na i da nje­go­va pro­izvod­nja osi­gu­ra­va eg­zis­ten­ci­ju 10-ak ti­su­ća hr­vat­skih obi­te­lji.

Vla­da ne raz­bi­ja pre­vi­še gla­vu ni­ti s či­nje­ni­com da je Adris je­dan od vo­de­ćih iz­voz­ni­ka i da bi rad­na mjes­ta i pro­izvod­nja iz Hr­vat­ske mo­gli oti­ći u ne­ku od su­sjed­nih ze­ma­lja. Naj­av­lji­va­nje, pa us­po­ra­va­nje s iz­mje­na­ma ot­kri­va još ne­što. Biv­ša Sa­na­de­ro­va, ali oči­to i Vla­da J. Ko­sor ne zna­ju raz­li­ko­va­ti što su stvar­ni pri­tis­ci EU, a što us­pješ­no ma­ski­ra­ni i do­bro pla­će­ni lo­bis­ti po­je­di­nih ino­zem­nih tvrt­ki. Osim što je upit­na (ili je kod ne­kih po­li­ti­ča­ra čak ni­ti ne­ma) svi­jest o za­šti­ti vlas­ti­te pro­izvod­nje, zlo­na­mjer­ni bi mo­gli otvo­ri­ti i pi­ta­nje što su pred­stav­ni­ci/lo­bis­ti mul­ti­na­ci­onal­nih kom­pa­ni­ja obe­ća­li i/ili po­nu­di­li u za­log vlas­ti­tih in­te­re­sa. Osob­no ne bih ni­kad bez do­ka­za bio sklon bi­lo ko­ga op­tu­ži­ti, no ko­rup­cij­ske afe­re i ot­kri­će cr­nih fo­no­va do­volj­ni su da po­bu­de sum­nju, a u po­li­ti­ci i biz­ni­su i to ima svo­ju ci­je­nu. I to ne sa­mo re­pu­ta­cij­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.