Atena pa­ra­li­zi­ra­na štraj­kom za­pos­le­nih u jav­nom pri­je­vo­zu

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

U Ate­ni je u če­t­vr­tak po­čeo 24-sat­ni štrajk za­pos­le­nih u jav­nom pri­je­vo­zu, ko­ji­ma su se pri­dru­ži­li i tak­sis­ti, pro­tiv vla­di­nih oš­trih mje­ra šted­nje, ko­ji je pa­ra­li­zi­rao grad. Vla­ko­vi, auto­bu­si, me­tro, tra­mva­ji, i tak­si vo­zi­la, ko­ji­ma sva­kog da­na pu­tu­je na po­sao vi­še sto­ti­na ti­su­ća lju­di u tom vi­še­mi­li­jun­skom gra­du, pot­pu­no su sta­li. Kon­tro­lo­ri le­ta ta­ko­đer su pre­ki­nu­li rad ta­ko da le­to­vi kas­ne do če­ti­ri sa­ta, a de­se­ci su ot­ka­za­ni. Rad­ni­ci pro­s­vje­du­ju zbog no­vog sus­ta­va ra­da ko­ji pla­ni­ra vla­da, na­vo­de­ći da je broj za­pos­le­nih u nji­ho­vim po­du­ze­ći­ma već dras­tič­no sma­njen u re­or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ki grad­skog pri­je­vo­za u Ate­ni. Grč­ka vla­da da bi nas­ta­vi­la pri­ma­ti fi­nan­cij­sku po­moć od me­đu­na­rod­nih zaj­mo­da­va­ca od­lu­či­la je sma­nji­ti mi­ro­vi­ne, pro­ši­ri­ti po­rez na imo­vi­nu i ot­pus­ti­ti de­set­ke ti­su­ća služ­be­ni­ka u jav­nim po­du­ze­ći­ma. Za 20 pos­to sre­zat će mi­ro­vi­ne ve­će od 1200 eura, a do­dat­no će sma­nji­ti mi­ro­vi­ne biv­šim jav­nim služ­be­ni­ci­ma ko­ji su otiš­li u mi­ro­vi­nu pri­je 55. go­di­ne. I 30.000 jav­nih služ­be­ni­ka bit će stav­lje­no u “rad­nu pri­ču­vu”, što zna­či da će im sma­nji­ti pla­ću na 60 pos­to sa­daš­nje i da­ti im 12 mje­se­ci da na­đu no­vi po­sao u dr­žav­no­me sek­to­ru ili će os­ta­ti bez pos­la.

Pro­s­vjed zbog oš­trih mje­ra šted­nje za­us­ta­vio je pro­met, kas­ni­li su i le­to­vi, a na uli­ce su iz­aš­li stu­den­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.