Kaz­ne­ne pri­ja­ve zbog pro­da­je imo­vi­ne tvrt­ki iz Re­pu­bli­ke Sr­p­ske u Hr­vat­skoj

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Po­li­ci­ja Re­pu­bli­ke Sr­p­ske pod­ni­je­la je dva­de­set kaz­ne­nih pri­ja­va pro­tiv tri­de­set oso­ba ko­je se sum­nji­če da su pro­tu­za­ko­ni­to pro­da­li imo­vi­nu tvrt­ki ko­ja se na­la­zi na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske. Ri­ječ je o pro­da­ji od­ma­ra­li­šta, ben­zin­ske cr­p­ke i dru­gih ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj, či­ji su vlas­ni­ci bi­le tvrt­ke s po­dru­čja da­naš­nje Re­pu­bli­ke Sr­p­ske. U svim spor­nim slu­ča­je­vi­ma, prodaja ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj pro­ve­de­na je bez su­glas­nos­ti vla­de RS, pa su pod­ne­se­ne kaz­ne­ne pri­ja­ve pro­tiv oso­ba ih BiH ko­je su pot­pi­si­va­le tak­ve ugo­vo­re. Po­li­ci­ja dr­ži ka­ko su pro­da­ja­ma obav­lje­nim u pro­tek­lim go­di­na­ma po­či­nje­na 22 kaz­ne­na dje­la a da je en­ti­tet­ski pro­ra­čun ošte­ćen za iz­nos od če­ti­ri mi­li­ju­na i 306 ti­su­ća ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka (oko dva mi­li­ju­na i 150 ti­su­ća eura). Raz­li­či­tim tu­ži­telj­stvi­ma u RS ta­ko su pod­ne­se­ne kaz­ne­ne pri­ja­ve zbog pro­da­je ne­kret­ni­na do­boj­ske tvrt­ke Bu­duć­nost u Vin­kov­ci­ma, Tis­nom i u Se­sve­ta­ma, ben­zin­ske cr­p­ke u Li­pi­ku, ne­kret­ni­ne na Hva­ru, od­ma­ra­li­šta osi­gra­va­ju­ćeg druš­tva Ja­ho­ri­na u Ma­kar­skoj i pos­lov­nog pros­to­ra tvrt­ke Le­vi­ta u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.