Ruj­na

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Po­s­ljed­njeg da­na ruj­na is­tje­če rok do ko­je­ga je sr­p­ska Vla­da da­la rok da po­du­ze­ća iz re­pu­bli­ka biv­še SFRJ me­đu­sob­no ri­je­še po­vrat imo­vi­ne, a ako ne us­pi­ju Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju će imo­vi­nu po­nu­di­ti na pro­da­ju.

Za­us­tav­lje­na ras­pro­da­ja

Agen­ci­ja je još 2008. go­di­ne za­po­če­la pro­da­ju, ali je ona ubr­zo za­us­tav­lje­na na­kon što su na adre­su sr­p­ske vla­de “di­plo­mat­skim ka­na­li­ma” sti­gla upo­zo­re­nja iz Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je te Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne ka­ko je to pro­tiv­no Spo­ra­zu­mu o suk­ce­si­ji, ko­jeg su ga čla­ni­ce biv­še za­jed­nič­ke dr­ža­ve pot­pi­sa­le pri­je 10 go­di­na.

Pre­ma tom spo­ra­zu­mu sva otu­đe­nja imo­vi­na po­du­ze­ća jed­ne re­ubli­ke u dru­goj pos­li­je 1990. go­di­ne su ni­štav­na, pa je tvrt­ka­ma pre­pu­šte­no da to me­đu­so­bo ri­je­še do­go­vo­rom, a ako ne us­pi­ju on­da se spor se­li u sud.

Sr­p­ska vla­da je vi­še­krat­no od­ga­đa­la pri­mje­nu Ured­be o pro­da­ji imo­vi­ne po­du­ze­ća iz dru­gih dr­ža­va, što su je, pri­je ras­pa­da SFRJ ima­le u Sr­bi­ji, a 30. ru­jan je odre­đen kao po­s­ljed­nji dan za pos­ti­za­nje spo­ra­zu­ma me­đu za­in­te­re­si­ra­nim po­du­ze­ći­ma. Sa­mo ma­nji broj po­du­ze­ća us­pio se do­go­vo­ri­ti dok je naj­ve­ći broj os­tao u spo­ru. Pro­cje­nju­je se da oko 150 hr­vat­skih po­du­ze­ća po­tra­žu­je po­vrat imo­vi­ne u Sr­bi­ji ko­ja je pro­ci­je­nje­na na 800 mi­li­ju­na eura. U Mi­nis­tar­stvu eko­no­mi­je ne zna­ju da li će vla­da­još jed­nom pro­du­lji­ti važ­nost Ured­be.

Ga­šo Kne­že­vić, pred­stav­nik Sr­bi­je u za­jed­nič­koj Ko­mi­si­ji za suk­ce­si­ju op­tu­žio je hr­vat­ske vlas­ti ka­ko svjes­no op­s­tru­ira­ju pri­mje­nu Anek­sa G to­ga spo­ra­zu­ma, ko­jim je pre­dvi­đe­no da po­kre­ta­nje spo­ro­va za po­vra­tak imo­vi­ne mo­gu rje­ša­va­ti za­in­te­re­si­ra­ne tvrt­ke i po­je­din­ci, dok dr­ža­ve mo­gu sa­mo pri­do­ni­je­ti stva­ra­nju prav­no­ga oz­ra­čja za vo­đe­nje sud­skih pro­ce­sa.

Hr­vat­ska bez ko­men­ta­ra

Kne­že­vić op­tuž­bu te­me­lji na svjes­nom iz­bje­ga­va­nju pri­mje­ne spo­me­nu­tog anek­sa, jer je Hr­vat­ska imo­vi­nu sr­p­skih po­du­ze­ća na­ci­ona­li­zi­ra­la još 1991. go­di­ne, i naj­ve­ći dio pro­da­la. Iz hr­vat­skog Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va su se pro­gla­si­li ne­nad­lež­nim za ko­me­tar Anek­sa G, te su nas upu­ti­li na Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, ko­je je na­vod­no nad­lež­no za nje­ga, Me­đu­tim, una­toč vi­še­krat­nim nas­to­ja­ni­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka ni­smo us­pje­li do­bi­ti ni­ka­kav ko­men­tar nas­ta­le si­tu­aci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.