LEA ŠI­LJAK

URED PRED­SJED­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ivo Jo­si­po­vić ime­no­vao je Leu Ši­ljak za no­vu po­moć­ni­cu Sa­vjet­ni­ka za vanj­sku po­li­ti­ku u svo­jem Ure­du. Ši­ljak će u Ure­du, ko­ji vo­di Jo­ško Pa­ro, za­mi­je­ni­ti do­sa­daš­nju po­moć­ni­cu Anu Ši­mun­džu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.