Spa­ja­nja & pre­uzi­ma­nja

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Vr­bov­sko pro­da­lo pi­la­nu Grad Vr­bov­sko je za 2, 39 mi­li­ju­na ku­na pro­dao lo­kal­nu pi­la­nu tvrt­ki Ce­dar iz Ri­je­ke. Pi­la­na je svo­je­dob­no pri­pa­da­la pro­pa­loj Drv­noj in­dus­tri­ji Vr­bov­sko. Sta­tus: Kup­nja do­go­vo­re­na Auc­tor ušao u De­lo Pro­da­ju Za­gre­bač­ka bro­ker­ska ku­ća Auc­tor je ku­pi­la 11,63 pos­to De­la Pro­da­je od tvrt­ke Fi­de­li­na u vlas­niš­tvu slov­n­skog po­du­zet­ni­ka Sta­ne Va­lan­ta. Sta­tus: Kup­nja do­go­vo­re­na Upit­na sud­bi­na Eu­ro­li­nea Ra­čun Eu­ro­li­nea, glav­nog zas­tup­ni­ka nje­mač­kog Da­imle­ra, ra­čun su ne­dav­no blo­ki­ra- le ban­ke. Ako do­go­vor s ban­ka­ri­ma ne us­pi­je pre­la­zi se na pre­go­vo­re s mo­gu­ćim stra­te­škim part­ne­rom. Naj­vi­še se go­vo­ri o sku­pi­ni bri­tan­skih ula­ga­ča, no spo­me­nju se in­te­re­sen­ti iz Slo­ve­ni­je i BiH. Sta­tus: Če­ka­nje Man­c­hes­ter od­go­dio IPO Pri­pre­me za iz­la­zak no­go­met­nog klu­ba Man­c­hes­ter Uni­ted na Sin­ga­pur­sku bur­zu pri­vre­me­no su od­go­đe­ne zbog tre­nut­ne hi­ro­vi­tos­ti tr­ži­šta. En­gle­ski klub bi svo­je di­oni - ce mo­gao iz­lis­ta­ti ti­je­kom zad­njeg kvar­ta­la, a od IPO-a oče­ku­je mi­li­jar­du do­la­ra Sta­tus: Če­ka­nje Ya­hoo na me­ti Mi­cro­sof­ta Mi­cro­soft raz­ma­tra kup­nju Ya­ho­oa ka­ko bi ste­kao pred­nost nad Go­ogle­om. Na­kon ne­us­pje­log po­ku­ša­ja pre­uzi­ma­nja 2009. Mi­cro­soft i Ya­hoo sklo­pi­li su sporazum o su­rad­nji. Sta­tus: Spe­ku­la­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.