KTC KRI­ŽEV­CI

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Tr­go­vač­ka i tu­ris­tič­ka tvrt­ka KTC dje­lu­je na po­dru­čju sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske od 1994. ka­da je u Kri­žev­ci­ma otvo­ren nji­hov pr­vi rob­ni cen­tar. Tvrt­ka je u ci­je­los­ti obi­telj­sko vlas­niš­tvo su­pruž­ni­ka Iva­na i Ve­ri­ce Ka­ta­vić. KTC da­nas pos­lu­je pre­ko 21 rob­nog cen­tra u Kri­žev­ci­ma, Ko­priv­ni­ci, Đur­đev­cu, Pi­to­ma­či, Vi­ro­vi­ti­ci, Sla­ti­ni, Bje­lo­va­ru, Vr­bov­cu , Ku­ti­ni, Si­sku, Po­že­gi, Pa­kra­cu, Ku­tje­vu, Ivan­cu, Ča­kov­cu, Za­bo­ku, Kra­pi­ni, Pre­lo­gu i Va­ra­ždi­nu. Pro­da­va­oni­ce pak pos­lu­ju u Kri­žev­ci­ma i Ko­priv­ni­ci. Eko­nom­ska kri­za pret­hod­nih go­di­na vid­lji­va je i na pos­lo­va­nju ove tvrt­ke ko­ja je u 2010. os­tva­ri­la 1,27 mi­li­jar­du ku­na pri­ho­da. Ti­je­kom 2009. i 2008. upri­ho­đe­no je oko 1,35 mi­li­jar­di, a u 2007. os­tva­ren je pri­hod od 1,4 mi­li­jar­de ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.