No­va šo­ping-me­ka u Za­gre­bu

Pos­lov­ni re­zul­ta­ti bren­do­vi

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Lo­ka­ci­ja City Cen­tra One Žit­njak na ne­ki je na­čin pres­li­ka lo­ka­ci­je cen­tra na Jan­ko­mi­ru, a cen­tar će na­kon što u pot­pu­nos­ti bu­de za­vr­šen ima­ti vi­še od 130.000 če­tvor­nih me­ta­ra bru­to iz­gra­đe­ne po­vr­ši­ne

Na pro­lje­će 2012. go­di­ne na Žit­nja­ku se otva­ra no­vi šo­ping-cen­tar – City Cen­ter One Žit­njak. Lo­ka­ci­ja City Cen­tra One Žit­njak na ne­ki je na­čin pres­li­ka lo­ka­ci­je cen­tra na Jan­ko­mi­ru ko­ja se una­trag pet go­di­na ko­li­ko cen­tar pos­to­ji i pos­lu­je na na­ve­de­noj lo­ka­ci­ji po­ka­za­la vr­lo atrak­tiv­nom.

Cen­tar će na­kon što u pot­pu­nos­ti bu­de za­vr­šen ima­ti vi­še od 130.000 če­tvor­nih me­ta­ra bru­to iz­gra­đe­ne po­vr­ši­ne, od če­ga je 55.000 pre­dvi­đe­no za pro­daj­ne po­vr­ši­ne na ko­ji­ma će se smjes­ti­ti 130 lo­ka­la.

Vri­jed­nost ula­ga­nja u no­vi cen­tar na Žit­nja­ku je 130 mi­li­ju­na eura, a uz 280 mi­li­ju­na eura do sa­da ulo­že­nih u City Cen­tre One u Za­gre­bu i Spli­tu iz­nos se pe­nje na vi­še od 400 mi­li­ju­na eura. Ovim ula­ga­njem sku­pi­na ula­ga­ča okup­lje­na oko Ka­uf­mann gru­pe i Ag­g­mo­re u Cen­ter One gru­pu pos­ta­la je naj­ve­ći inves­ti­tor u seg­men­tu ra­zvo­ja tr­go­vač­kih cen­ta­ra na hr­vat­skom

Rast una­toč kon­ku­ren­ci­ji

Una­toč otva­ra­nji­ma no­vih šo­ping-cen­ta­ra i eko­nom­skoj kri­zi ko­ja tra­je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne City Cen­tar One bi­lje­ži po­rast u oba seg­men­ta pos­lo­va­nja. Po­sje­će­nost je u 2009. ras­la za 14%, a u 2010. za 11%. Pro­me­ti na ra­zi­ni cen­tra u 2009. ras­li su za 7%, a u 2010. za 4%. Cen­tar u Spli­tu u po­s­ljed­nja dva mje­se­ca iz da­na u dan bi­lje­ži re­kord­nu po­sje­će­nost, a u po­vo­du otvo­re­nja H&Ma cen­trom je proš­lo go­to­vo 100.000 lju­di. tr­ži­štu. Osim to­ga spo­me­nu­ta gru­pa inves­ti­to­ra tri­ma svo­jim pro­jek­ti­ma ubra­ja se u naj­ve­će ula­ga­če u Hr­vat­skoj op­će­ni­to.

Za sa­da je pot­pi­sa­no go­to­vo 70 pos­to ugo­vo­ra o naj­mu pros­to­ra u cen­tru na Žit­nja­ku, a ovis­no o veličini za­kup­lje­nog pros­to­ra te nje­go­voj lo­ka­ci­ji unu­tar cen­tra ci­je­na naj­ma se kre­će od 20 do 100 eura po če­tvor­no­me me­tru.

S ob­zi­rom na sta­nje na tr­ži­štu u tvrt­ki su za­do­volj­ni do­sa­daš­njom po­pu­nje­noš­ću pros­to­ra te vje­ru­ju da će cen­tar ne­po­sred­no uoči otva­ra­nja u pot­pu­nos­ti bi­ti u skla­du s ka­pa­ci­te­ti­ma. Za po­pu­nje­nost i iz­najm­lji­va­nje za­du­že­na je do­ma­ća kom­pa­ni­ja CC Re­al, kao i za uprav­lja­nje tr­go­vač­kim cen­tri­ma pod na­zi­vom City Cen­ter One. Ina­če, lo­ka- ci­ja no­vog cen­tra je ide­al­na. Sla­von­ska ave­ni­ja na ko­joj se na­la­zi City Cen­ter One na Žit­nja­ku me­đu vi­tal­ni­jim je grad­skim pro­met­ni­ca­ma jer spa­ja is­tok i za­pad te vo­di do važnijih čvo­ri­šta i ula­za u grad, a njo­me se dnev­no pre­ve­ze i do 65.000 auto­mo­bi­la.

Od is­toč­nog ula­za u grad cen­tar se na­la­zi sve­ga ne­ko­li­ko mi­nu­ta vož­nje auto­mo­bi­lom, a na na­ve­de­nom po­dru­čju 270.000 lju­di uda­lje­no je 10 mi­nu­ta vož­nje, dok je 350.000 lju­di uda­lje­no od cen­tra 30 mi­nu­ta vož­nje.

Cen­tar će bi­ti kon­ci­pi­ran kao i pr­va dva cen­tra, rad­no vri­je­me ta­ko­đer, ta­ko da će cen­tar is­toč­nom di­je­lu gra­da do­ni­je­ti pri­je sve­ga kva­li­te­tan tr­go­vač­ki, ugos­ti­telj­ski i za­bav­ni sa­dr­žaj, a ma­njim di­je­lom ured­ski pros­tor.

Ki­na i dje­čja igra­oni­ca

Me­đu bren­do­vi­ma ko­ji će se na­la­zi­ti u cen­tru su i do­bro poz­na­ti part­ne­ri City Cen­tra One ko­ji već ima­ju svo­je tr­go­vi­ne u cen­tru na Jan­ko­mi­ru te u Spli­tu. Me­đu nji­ma su In­ter­s­par, Ko­ni­kom, C&A, DM, Mül­ler, Hu­ma­nic, Pit­ta­rel­lo, ZOO City, Takko fa­shi­on, Kid’s Jun­gle, ve­li­ka dje­čja igra­oni­ca, Ci­ne­plexx s naj­mo­der­ni­jim ki­no­dvo­ra­na­ma i mno­gi dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.