Teh­no­lo­gi­ja će bi­ti naj­ja­či pok

Za­vr­šen 4. We­ekend me­dia fes­ti­val Tri i pol ti­su­će po­sje­ti­te­lja iz Hr­vat­ske i re­gi­je po­t­vr­di­li su priv­lač­nost fes­ti­va­la ko­ji na

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing - MAJ­DA ŽU­JO/VLM

Teh­no­lo­gi­ja će bi­ti naj­ja­či po­kre­tač pro­mje­na­ma u me­di­ji­ma i ogla­ša­va­nju, onli­ne sa­dr­žaj u Hr­vat­skoj još će ne­ko vri­je­me os­ta­ti bes­pla­tan, tra­di­ci­onal­ni me­di­ji mo­rat će se sve vi­še pri­la­go­đa­va­ti no­vim plat­for­ma­ma, spe­ci­ja­li­zi­ra­ti ili umre­ža­va­ti ka­ko bi op­s­ta­li na tr­ži­štu, a svi u in­dus­tri­ji mo­rat će bi­ti što kre­ativ­ni­ji i ino­va­tiv­ni­ji ka­ko bi pri­vuk­li po­tro­ša­če i ka­ko bi im po­nu­di­li što kva­li­tet­ni­ju us­lu­gu ili sa­dr­žaj. Ne­ka su to od miš­lje­nja ko­ja su se mo­gla ču­ti pro­tek­la če­ti­ri da­na na We­ekend me­dia fes­ti­va­lu u Ro­vi­nju gdje su se me­dij­ski i ko­mu­ni­ka­cij­ski struč­nja­ci oku­pi­li ka­ko bi ras­prav­lja­li o tre­nut­nom sta­nju na tr­ži­štu. We­ekend me­dia fes­ti­val je i ove go­di­ne po­nu­dio broj­na pre­da­va­nja, pa­ne­le i ra­di­oni­ce, a uz mnoš­tvo svjet­skih struč­nja­ka, naj­ve­ću po­zor­nost ipak su iz­a­zva­li pa­ne­li na ko­ji­ma su žus­tro ras­prav­lja­li naj­ja­či igra­či do­ma­ćeg me­dij­skog tr­ži­šta. Uz bo­gat kon­fe­ren­cij­ski pro­gram ne­za­obi­la­zan je bio i onaj za­bav­ni, a od naj­zvuč­ni­jih ime­na nas­tu­pi­li su Jinx, TBF, Bam­bi Mo­les­ters i Ki­ril Džaj­kov­ski ko­ji je svo­jim kon­cer­tom i za­tvo­rio fes­ti­val. U ko­nač­ni­ci, We­ekend me­dia fes­ti­val se i ove go­di­ne po­ka­zao kao naj­ve­ći i naj­po­pu­lar­ni­ji me­dij­ski fes­ti­val u re­gi­ji što do­ka­zu­je i tri i pol ti­su­će su­di­oni­ka iz zem­lje i re­gi­je ko­ji su se ove go­di­ne ta­mo po­ja­vi­li. Onli­ne sa­dr­žaj još će ne­ko vri­je­me u Hr­vat­skoj os­ta­ti bes­pla­tan, za­ključ­ci su We­ekend me­dia fes­ti­va­la. Stat će­mo na lop­tu i pri­če­ka­ti op­ti­mal­ni mo­del na­pla­te

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/PIXSELL

Bo­ća­li­šte za re­kre­ativ­ce

O re­zul­ta­ti­ma na­pla­te in­ter­net­skih ras­prav­lja­li su To­mis­lav Wruss i Bo Jas­na Hr­vić Smo­lec mo­de­ri­ra­la je ta­ci­ji tr­ži­šta, a u ras­pra­vi su­dje­lov Se­nad Za­imo­vić, Iva Ku­tle, Zden­ka Sla­ven Fis­c­her na pa­ne­lu Ogla­ša­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.