U Si­li­kon­skoj do­li­ni, za­ba­va je i da­lje u pu­nom je­ku

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

MENL PA K, Ka­li­for­ni­ja — Sje­di­šte teh­no­lo­škog sve­mi­ra kao da se na­la­zi u po­seb­noj vre­men­skoj di­men­zi­ji, u ko­joj gos­po­dar­stvo još uvi­jek cvje­ta ak i da­nas, teh­no­lo­ški stru nja­ci u do­bi iz­me u 0 i 40 go­di­na skrom­ne ku e u Pa­lo Al­tu u Si­li­kon­skoj Do­li­ni te u San ran­cis­cu pla aju pre­ko mi­li­jun do­la ra Do­bro pla enih rad­nih mjes­ta ov­dje uvi­jek ima, bar kad su u pi­ta­nju pro­gra­me­ri A tko god ima pris­toj­nu za­mi­sao za no­vu tvrt­ku, ne e ima­ti pro­ble­ma pri­ku­pi­ti 100 000 do­la­ra da je po­dig­ne na no­ge A opet, una­to iz­vanj­skom op­ti­miz­mu, ak i pri­je ne­dav­nih tr­za­vi­ca na all Stre­etu, i ova­mo su se po eli uv­la iti sta­ri stra­ho­vi i us­po­me­ne na krah “dot como­va” Mo da e se sve po­nov­no sru­ši­ti kao ku­la od ka­ra­ta Tre­nut­no naj­ve i strah pred­stav­lja pri­jet­nja da e se pre­vi­ra­nja s all Stre­eta pro­ši­ri­ti i na Za­pad No, su­štin­ski op­ti­mi­zam ovo­ga mjes­ta iz­nim­no je us­tra­jan

“Mi u Si­li­kon­skoj Do­li­ni po­seb­no smo op­ti­mis­ti na vr­sta”, rek­la je Li­se u er, ija kon­zul­tant­ska ku a lass V Gro­up pru a sa­vje­te tvrt­ka­ma gle­de ini­ci­jal­ne po­nu­de di­oni­ca na bur­zi No, do­da­je ka­ko “nit­ko tko ra­ci­ona lno raz­miš­lja ni­ka­da ne bi os­no­vao tvrt­ku” vdaš­nji no­vo­pe eni bo­ga­ta­ši ele nas­ta­vi­ti ula­ga­ti, i vje­ro­va­ti Pru anje po­dr­ške ne­koj dru­goj mla­doj i ma­loj kom­pa­ni­ji ov­dje pred­stav­lja sta­tus­ni sim­bol a unal­ni stru nja­ci uvje­re­ni su ka­ko je ovo pra­vo vri­je­me za os­ni­va­nje Gro­upo­na ili ace­bo­oka bu­du nos­ti, od­nos­no ot­kri e još jed­ne lo­kal­ne, so­ci­jal­ne ili mo­bil­ne apli­ka­ci­je

“Ni­je u pi­ta­nju to da oni ne vi­de zna ke upo­zo­re­nja”, objas­nio je Adeo essi, po­du­zet­ni ki tre­ner “To vam je po­put ru­le­ta ” pti­mis­ti na­gla­ša­va­ju da iz­no­si ko­ji se ula u ni­su ni bli­zu oni­ma iz 000 , te da su tvrt­ke da­nas uglav­nom prof it abi l ne Pe­si­mis­ti ne t vr­de su­prot­no, ve sma­tra­ju ka­ko se mje­hu­ri na­puh­nuo Sa­mo u dru­gom tro­mje­se ju ove go­di­ne teh­no­lo­ške tvrt­ke iz­vr­ši­le su ini­ci­ja lnu jav­nu po­nu­du di­oni­ca na bur­zi, ukup­ne vri­jed­nos­ti 5, 5 mi­li­ja rdi do­la ra, što je naj­ve i iz­nos od 000 , da­je se za­klju iti iz po­da­ta­ka Dr av­ne udru­ge za ula­ga ki ka­pi­ta l Us­po­red­be ra- di, 00 sa­mo njih šest iz­vr­ši­lo je ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du Is­to­dob­no se pro­cje­na vri­jed­nos­ti ma­lih teh­no­lo­ških tvrt­ki opi­re gra­vi­ta­ci­ji Njih go­to­vo 1000 u dru­gom tro­mje­se ju pri­ku­pi­lo je 7, 5 mi­li­jar­di do­la­ra inves­ti­ci­ja, što je po­rast od 61 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje 00 go­di­ne Me utim, us­li­jed tr iš­nih pre­vi­ra­nja, lju­di se pi­ta­ju mo­gu li ove in­ter­net­ske kom­pa­ni­je ko­je kao da ive u obla­ci­ma do­is­ta us­pje­ti na all Stree- tu “Ula­ga i ne ele udje­le ija se vri­jed­nost mo e mje­ri­ti s dr av­nim du­gom”, re­kao je Scott S eet, vi­ši part­ner u sa­vjet­ni koj tvrt­ki I P utique U lip­nju su sto­ti­ne bu­du ih po­du­zet­ni­ka na­hru­pi­le na sni­va ki sa­jam u San ran­cis­cu, do­ga aj po­sve en mla­dim tvrt­ka­ma ko­ji se odr ava sva­ka tri mje­se­ca, a vo­di ga go­re spo­me­nu­ti Adeo essi De­set os­ni­va a s naj­vi­še sre e oda­bi­re se una­pri­jed te oni pred­stav­lja­ju svo­ju tvrt­ku na pa­ne­lu sa inje­nom od pet pro­fe­si­onal­nih inves­ti­to­ra, dok os­ta­li gle­da­ju i pu­tem mo­bil­nih te­le­fo­na gla­sa­ju za svog fa­vo­ri­ta

edan od tih de­set bio je i Ki­eran arr, ko­ji je pro­mo­vi­rao Vid as­ter, us­lu­gu ko­jom eb stra­ni­ce mo­gu do­da­va­ti vi­deo sadr aje

“Ka ko i zgle­da br uto mar a va­šeg po­du­ze a?”, upi­tao ga je Ge­or­ge Zac­har iz tvrt­ke har­les iver Ven­tu­res “ to vam to zna i?”, od­vra­tio mu je arr “Mis­lim da ima­mo pro­blem”, re­ka je Zac­har

a unal­ni in enje­ri ne sta ri­ji od 0 go­di­na još uvi­jek go­to­vin­ski pla aju ku e ko­je sto­je pre­ko 1,5 mi­li­ju­na do­la­ra U Pa­lo Al­tu, u po­s­ljed­njih šest mje­se­ci, sred­nja pro­daj­na ci­je­na ne­kret­ni­na za stanovanje po­ras­la je za 4 pos­to, te sa­da iz­no­si oko 1, mi­li­ju­na do­la­ra Pri­mje­ri­ce, uri Mil­ner, ru­ski ula­ga ko­ji je na ace­bo­oku, Z ngi i T it­te­ru za­ra­dio mi­li­ju­ne do­la ra, ne­dav­no je po­tro­šio 10 0 mi­li­ju­na do­la­ra na dvo­rac No, za raz­li­ku od to­ga, ov­dje se naj­vi­še tro­ši na ta­ko­zva­na an eoska ula­ga­nja, što zna i da ulo ite iz­me u 5 000 i 100 000 do­la­ra u pri­ja­te­lje­vo po­du­ze e ka­ko bi se cik­lus nas­ta­vio Na jed­nom tu­lu­mu na vr­hu zgra­de u br­di­ma ju no od sre­di­šta San ran­cis­ca ne­dav­no se sla­vio Air­b­nb, us­lu na dje­lat­nos­ta na­mi­je­nje­na oso­ba ma ko­je ele iz­naj­mi­ti so­bu u vlas­ti­tom do­mu Ta se tvrt­ka upra­vo pri­dru ila ni­zu kom­pa­ni­ja kao što su Spo­tif , Squ­are i Gilt iju su vri­jed­nost inves­ti­to­ri pro­ci­je­ni­li na pre­ko jed­ne mi­li­jar­de do­la­ra No­vi ure­di na naj­bo­lji na in od­go­va­ra­ju tvrt­ki ko­ja ima 11 mi­li­ju­na do­la­ra svje eg ka­pi­ta­la Na dru­goj se za­ba­vi slav io our­squa re, eb ser vis ko­ji lju­di­ma ot­kri­va lo­ka­ci­ju nji­ho­vih pri­ja­te­lja Gos­te je naj­vi­še za­ni­ma­lo ka­ko do i na tu za­ba­vu u our­squ­are i za­tim to obja­vi­ti na T it­te­ru Den­nis ro le , os­ni­va our­squ­area, 004 os­no­vao je i ser­vis za re­gis­tra­ci­ju put­ni­ka pod ime­nom Dod­ge­ball, ko­ju je Go­ogle ku­pio za ne­ko­li­ko mi­li­ju­na do­la­ra da bi je za­tim uga­sio Slat­ko se na­smi­jao na us­po­red­be s 1 “In­ter­ne­tom se slu i mno­go vi­še lju­di Mo e se do­bro za­ra­di­ti”, re­kao je No, ve slje­de eg da­na, Ale an­der Mo­ore, ko­ji je do­šao ova­mo ka­ko bi pri­ku­pio no­vac za svo­je po­du­ze e a din, oti­šao je na se­mi­nar o “br­zom iz­la­zu”, na ko­je­mu me­nad eri ve­li­kih kom­pa­ni­ja pou ava­ju mla­de po­du­zet­ni­ke ka­ko pro­da­ti svo­je tvrt­ke ko­je do­se u vr­hu­nac

Ka­li or­nij­ske tvrt­ke bi­lje e pro­cvat; s li­je­va na des­no s vr­ha za­ba­va u ast otvo­re­nja no­vih ure­da Air­b­n­ba, Ale an­der Mo­ore (u sre­di­ni), Ki­eran Farr do eku­je naj­us­pješ­ni­je mla­de po­du­zet­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.