Pus­tinj­ski blu­es snim­ljen u pus­ti­nji

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Na je­zi­ku tu­are­ških no­ma­da, ko­ji se sto­lje ima kre u uda­lje­nim po­dru ji­ma ju ne Sa­ha­re, ri­je “ti­na­ri en” zna i “pus­ti­nje”

No ot­ka­ko je is­to­ime­na gla zbe­na sku­pi­na 001 go­di­ne iz­da­la svoj pr­vi no­sa zvu­ka, la­no­vi sku­pi­ne ni­su sni­ma­li na do­ma em te­re­nu, ve u stu­di­ji­ma u Pa­ri­zu i ama­ku Glaz­ba Ti­na­ri ena es­to­ki je spoj ber­ber­skih, arap­skih, za­pad­nja kih i ju no­afri kih sti­lo­va, a na al­bu­mu “Ta­ssi­li” vra aju se svo­jim po eci­ma Al­bum je na­zvan pre­ma spek­ta­ku­lar­nom ka­njo­nu i pješ enja kim lu­ko­vi­ma u bli­zi­ni gra­ni­ce Al ira i Li­bi­je, a sni­mi­li su ga on­dje, bo­ra­ve i u ša­to­ri­ma i sje­de i oko lo­gor­ske va­tre sli ne onoj oko ko­je su sje­di­li os­ni­va i gru­pe, po­li­ti ki azi­lan­ti ko­je je u iz­bje­gli kim kam­po­vi­ma po­ve­za­la glaz­ba

“Htje­li smo se vra­ti­ti ko­ri­je - ni­ma, is­hu­ma­ru, to jest azi­lu i l i od­met­nu­tos­ti”, objaš­nja­va ba­sist E adou ag Lec­he “Ta­da bi­smo sje­li oko lo­gor­ske va­tre, pje­va li i iz­mje­nji­va li se na gi­ta ri Ti­na­ri en je ro en iz tog po­kre­ta, iz te at­mo­sfe­re, a is­hu­mar mo ete osje­ti­ti na Ta­ssi­li­ju ”

Ti­na­ri en je 1 7 go­di­ne os­no­vao pje­va i gi­ta­rist Ibra­him ag Al­ha­bib, ko­ji je ro en u Ma­li­ju, ali je iz te zem­lje po­bje­gao dok je bio di­je­te, na­kon što su mu vla­di­ne sna­ge ote­le i ubi­le oca pri­li­kom po­ku­ša­ja gu­še­nja po­bu­ne Tu­are­ga

Da­nas pe­de­se­tjed­no­go­diš­nji ag Al­ha­bib vri­je­me pro­vo­di u Al iru, Ni­ge­ru i Li­bi­ji, gdje se pri­dru io tu­are­škoj voj­s­ci ko­ja po­du­pi­re pu­kov­ni­ka Mu­ame­ra Ga­da­fi­ja ndje se za hva lju­ju i pi­sa nju pje­sa­ma o Tu­are­zi­ma, ko­ji kru e od jed­ne do dru­ge zem­lje, a ne pri­pa­da­ju ni jed­noj, pro­met­nuo u pre­dvod­ni­ka po­kre­ta ot­po­ra i auto­no­mi­je Do 1 5 go­di­ne “pje­sme Ti­na­ri ena ve su ko­la­le Sa­ha­rom na ka­se­ta­ma ko­je su se stal­no um­no ava­le”, ka e And Mor­gan, biv­ši me­nad er gru­pe ko­ji pi­še pje­smu o Ti­na­ri enu

U pro­tek­lih de­set go­di­na Ti­na­ri en je ste­kao po­pu­lar­nost me u ame­ri kim i europ­skim pop glaz­be­ni­ci­ma i pu­bli­kom ko­ja ez­ne za iz­vor­nom glaz­bom i sta­vom

Gi­ta­ra Tu­are­zi­ma ni­je tra­di­ci­ona­lan ins­tru­ment Ag Al­ha­bib se pri­sje a ka­ko je kao di­je­te glu­mio da svi­ra gi­ta­ru na­kon što ju je vi- dio u fil­mu, no kad su se on i os­ta­li la­no­vi Ti­na­ri ena de­ve­de­se­tih go­di­na vra­ti­li u Ma­li, po eli su ga­jit i ins­tru­men­tal­ni stil mo­der­ne rock sku­pi­ne

“Nji­ho­va nam se glaz­ba u jed­nom tre­nu u ini poz­na­ta jer za­po ne gi­ta­ra­ma i re­ak­ci­jom vo - ka­la, no i da­lje je eg­zo­ti na”, ka e gi­ta­rist il­ca Nels li­ne, ko­ji je na uvod­noj pje­smi no­vog al­bu­ma “Imi­di an Ma Ten­nam” od­svi­rao uz­bud­lji­vu i uz­ne­mi­ru­ju u gi­tar­sku prat­nju “Slu­ša­te pje­smu ko­ja je is­ti rock, ali ogo­lje­ni

stav­lja do­jam taj­ne i e nje, što stva­ra opip­lji­vo ras­po­lo enje, pr iv­la no ra z l i it i m t ipov i ma lju­di Sjaj­na je to glaz­ba i to ne sa­mo za gi­ta­ris­te ” Nji­ho­vu glaz­bu po­ne­kad na­zi­va­ju “pus­tinj­skim blu­esom”, a pje­sme skla­da­ne u molu stva­ra­ju zvuk ko­ji pod­sje a na blu­es

Me utim, la­no­vi sku­pi­ne ra­di- je ka u da se ra­di o “asu­fu”, osje aju nji­ho­ve kul­tu­re ko­ji na je­zi­ku ta­ma­she­ku opi­su­je du­hov­nu bol, e nju, nos­tal­gi­ju i praz­ni­nu pus­ti­nje, što i h, priz­na­ju, do­nek­le po­ve­zu­je sa svi­ra ima blu­esa s Mi­ssi­ssip­pi­ja i hi­ca­ga “ uo sam da je do­bar dio Afri­ka­na­ca u Sje­ver­nu Ame­ri­ku do­šao iz za­pad­ne Afri­ke, iz na­šeg di­je­la svi­je­ta pa je to sve is­ta ve­za”, ka e ag Lec­he

“Mis­lim da je svat­ko tko je pro ivio ne­što te­ško osje­tio ovaj asuf, ovu bol i e nju Za­to je nji­ho­va glaz­ba sli na ” Za sni­ma­nje “Ta­ssi­li­ja” sto­ti­ne su ki­lo­gra­ma opre­me mo­ra­li do­vu i u ka­njon uvu en du­bo­ko u pus­ti­nju, a ge­ne­ra­tor odvu i 140 me­ta­ra od glav­nog ša­to­ra ka­ko se bu­ka ne bi ula na snim­ci “ voj glaz­bi tre­ba pros­to­ra, mo­ra bi­ti div­lja i slo­bod­na”, ka e Ian ren­nan, ame­ri ki pro­du­cent a lbu­ma “Druk ije ra zmiš­lja­te kad vas okru uju zi­do­vi”, ka e ag Lec­he

“U stu­di­ju i gra­du mo­ra­te jes­ti u odre eno vri­je­me i dr ati se ras­po­re­da U pus­ti­nji je slo­bo­da pot­pu­na — ra­diš što ho eš kad ho eš Kad nas­tu­pa­mo na po­zor­ni­ci, vi­di­te da smo on­dje, ali na­še su mis­li na dru­gom mjes­tu — kod ku e ”

Ibra­hi­ma ag Al­ha­bi­ba ( ) ne­ko su sla­vi­li kao glas ot­po­ra Tu­are­ga; go­di­ne os­no­vao je sku­pi­nu Ti­na­ri en

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.