ilm od ko­je e dik­ta­tor za­drh­ta­ti

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Ne­ki gle­da­te­lji mo da ni­su uli za “Gra­ni­to”, no is­to­ime­ni do­ku­men­ta rac Pa­me­le ates i ma i pod­nas­lov vr­lo jas­nog z na enja: “K a ko dok r aj it i dik­ta­to­ra”

Tiranin o ko­jem film go­vo­ri je ge­ne­ral Efra n os Mon­tt, ko­ji je ti­je­kom ra­nih osam­de­se­tih 17 kr­va­vih mje­se­ci pre­dvo­dio vojnu hun­tu u Gva­te­ma­li, a “gra­ni­tos” su mno­go­broj­ni bor­ci za ljud­ska pra­va ko­ji su ga za­jed­ni kim sna­ga­ma do­ve­li do su­da u pa­njol­skoj zbog op­tu bi za ge­no­cid

Neo­bi no je to što se dio op­tu ni­ce te­me­lji na do­ka zi­ma ko­je je ot kr i la sa ma Pa me­la ates “Gra n ito” se nast av­lja na pr­vi du­go­me­tra ni f i l m Pa­me­le ates “Kad se pla­ni­ne za­tre­su”

ilm je snim­ljen pri­je go­to - vo tri­de­set go­di­na, na vr­hun­cu os Mon­t­to­ve vla­dav ine, a ra­di se o do­ku­men­tar­cu ko­ji da­je uvid u kri­zu u Gva­te­ma­li s gle­di­šta voj­nog vod­stva i mar­k­sist i ko -le­nji nist i ki h ge­ri la ko­ja ga je po­ku­ša­va­la svrg­nu­ti “Tre­ba la sa m bit i skept i ni­ja”, ka e Pa­me­la ates “Mi- sl i la sa m da e do­bri mom­ci po­bi­je­di­ti, da ge­ril­ski po­kret i druš­tvo ko­je ga je po­ti­ca lo na svo­joj st ra ni i ma­ju prav­du i sna­gu po­vi­jes­ti, no si­tu­aci­ja je bi­la znat­no slo eni­ja i to se ni­je do­go­di­lo ”

Na­kon mi­rov­nog spo­ra­zu­ma pos­tig­nu­tog 1 6 go­di­ne na vlas­ti se za­re­dao niz neu in­ko­vi­tih gra an­skih vlas­ti

Na pred­sjed­ni kim i zbor i - ma u Gva­te­ma­li odr ani­ma 11 ruj­na ni­je se is­tak­nuo ja­san po­bjed­nik, a dru­gi e se krug iz­bo­ra odr ati u stu­de­no­me

tto P rez Molina, umi­rov­lje­ni ge­ne­ral i vo a voj­ne oba­vje­štaj­ne slu be ko­ji je op­tu en za kr­še­nje ljud­skih pra­va, os­tva­rio je pred­nost, no ni­je us­pio pri­ku­pi­ti 50 pos­to gla­so­va ko­li­ko je po­treb­no za po­bje­du

Na­kon što je f i l m “Kad se pla ni­ne za­tre­su” 00 go­di­ne pr­vi put pri­ka­zan u Gva­te­ma­li, Pa­me­li ates priš­la je prav­ni­ca ko­ju je za ni­ma lo ima li me u nje­zi ni m pri kup­ljen i m ma­te - r ija l i ma in­kri­mi­ni­ra­ju i h do - ka­za pro­tiv da­nas osam­de­set­pe­to­go­diš­njeg ge­ne­ra la osa Mon­t­ta

Po­ka­za­lo se da tak­vih do­ka­za ima, na­ro ito in­ter­v­ju s ge­ne­ra­lom osom Mon­t­tom u ko­jem se di i svo­jom mo i, što je Pa­me­lu ates, ko­ja na po et­ku f i lma pre­gle­da­va sta­re ro­le fil­mo­va, na­ve­lo da sni­mi “Gra­ni­to”

Ia ko je ge­ne­ra l os Mon­tt os­tao u Gva­te­ma­li ko­ja ga ne eli iz­ru iti, ot­kri a Pa­me­la ates do­ve­la su do op­tu bi za ge­no­cid u Ma­dri­du

“ vo je pr­vi put da je špa­njol­ski sud pri­hva­tio do­kaz u obli­ku vi­de­opri­ka­za i mis­lim da se ra­di o va no­me pre­se­da­nu”, ka e Al­mu­de­na er­nab u, španjolska prav­ni­ca ko­ja je uklju ena u slu aj ge­ne­ra­la osa Mon­t­ta Glav­na je in­s­pi­ra­ci­ja u fil­mu “Kad se pla­ni­ne za­tre­su” bi­la igo­ber­ta Men­ch , ma­jan­ska bra ni­te­lji­ca ljudsk i h pra­va i za­go­vor­ni­ca mi­ra ko­ja je 1 go­di­ne na­gra ena No­be­lo­vom na­gra­dom za mir Me utim, kra­jem de­ve­de­se­tih ugled su joj na­ru­ši­li do­ka­zi da je broj­ne klju ne epi­zo­de svo­je vr­lo po­pu­lar­ne auto­bi­ogra­fi­je “ a, igo­ber­ta Men­ch ” iz­mis­li­la i l i pre­uve­li ala Na ne­dav­nim se iz­bo­ri­ma kan­di­di­ra­la za pred­sjed­ni­cu, no us­pje­la je pri­ku­pi­ti ma­nje od dva pos­to gla­so­va

U “Gra­ni­tu” igo­ber­ta Men­ch , ko­ja je po­kre­nu­la op­tu ni­cu za ge­no­cid pro­tiv ge­ne­ra­la osa Mon­t­ta, ima znat­no ma­nju ulo­gu i tek je jed­na od de­vet spo­me­nu­tih bo­ra­ca za ljud­ska pra­va

Gra an­ski rat u Gva­te­ma­li za­po eo je 1 60 go­di­ne, šest go­di­na na­kon što je iz­a­bra­ni pred­sjed­nik svrg­nut u dr av­nom uda­ru ko­ji su or­ga­ni­zi­ra­li Ame­ri­kan­ci, a tra­jao je 6 go­di­na

Pro­cje­nju­je se da je u ra­tu stra­da­lo naj­ma­nje 00 000 lju­di, ko­je su ve inom ubi­le vla­di­ne sna­ge “Sma­tra­mo da bi­smo tre­ba­li is­pri ati što se do­go­di­lo u Gva­te­ma­li i mis­lim da je na­ša od­go­vor­nost rtva­ma da­ti pr i l i ku da pro­go­vo­re”, ka e red Pec­ce­rel­li, ko­ji pre­dvo­di is­ka­pa­nja ma­sov­nih grob­ni­ca u Gva­te­ma­li

“Gra n ito” j e pr i ka za n na fest iva lu Sun­da nce i me una­rod­nom film­skom fes­ti­va lu Hu­man ig­h­ts at­ch, a 14 ruj­na za­po eo je s ko­mer­ci­jal­nim pri­ka­zi­va njem u Sje­di­nje­nim Ame­ri k im Dr ava ma ka ko bi se mo­gao uvr­sti­ti u mo­gu e kan­di­da­te za na­gra­du sca r “Po­kre­ta­nje pro­mje­na cje­lo ivot­na je obve­za”, ka e Pa­me­la ates “ vom sam pri om htje­la pos­la­ti lju­bav­no pi­smo slje­de oj ge­ne­ra­ci­ji re­da­te­lja do­ku­men­ta­ra­ca i po­ru iti im da mo­gu os­tva ri­ti pro­mje­ne Mo da to ne e bi­ti ono što su mis­li­li i l i htje­li, ali pre­ni­jet e kli­cu na­de i upu­ti­ti na pra­vi put ”

il­mu ra­ni­to ame­la Ya­tes os­vr e se na sta­nje u va­te­ma­li po et­kom osam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.