Od jed­nog da­ri­va­te­lja oko 150 dje­ce

Poslovni Dnevnik - - Mediji&marketing -

Cyn­t­hia aily i nje­zin part­ner pri­je se­dam su go­di­na od­lu iti za eti di­je­te uz po­mo sper­me da­ri­va­te­lja i na­da­li se da e jed­nog da­na nji hov sin upoz­na­ti svo­ju po­lu ra u i po­lu­ses­tre.

ila i to svo­je­vr­s­na o itelj mo­der­nog do a. Cyn­t­hia je, sto­ga, po­kre­nu­la in­ter­net­ski re­gis­tar za pra enje dru­ge dje­ce za ete sper­mog is­tog da­ri­va­te­lja.

Ka­ko su go­di­ne pro­la­zi­le, roj dje­ce u gru­pi nje­zi­na si­na ras­tao je i ras­tao. a nas dje­ce za ete sper­mom tog da­ri­va­te­lja ima 15 , a još ih je ne­ko­li­ko na pu­tu.

“Lu­do je kad ih vi­dim sve na oku­pu”, ka e Cyn­t­hia , so­ci­ja l na rad­ni­ca iz ashin­g­to­na . “Svi su sli ni.”

ru­ge zem­lje, uklju uju i eli­ku ri­ta­ni­ju, ran­cu­sku i ved­sku, ogra­ni ava­ju roj dje­ce ko­ja se mo­gu za eti sper­mom jed­nog da r iva­te­lja , no u Sje d i njen i m Ame­ri k im r ava ma t a kvog ogra­ni enja ne­ma.

Ka­ko roj dje­ce ro ene pu­tem umjet­ne oplod­nje ras­te, jav­lja­ju se sve ve e sku­pi­ne dje­ce u rat­sko-ses­trin­skom od­no­su.

Is­to ta­ko, ro­di­te­lji se oje mo­gu ih ne­ga­tiv­nih po­s­lje­di­ca, kao što je ši­re­nje ri­jet­kih oles­ti, a ne­ki stru nja­ci is­ti u sve ve u mo­gu - nost slu aj­nog in­ces­ta.

Kri­ti ari tvr­de da kli­ni­ke za l ije enje ne­plod­nos­ti i an­ke sper­me za­ra uju zna aj­ne svo­te ta­ko što do­pu­šta­ju da se sper­mom po­pu­la rnih da­ri­va­te­lja za ne pre - ve­lik roj dje­ce te sma­tra­ju da i o ite­lji­ma tre alo omo­gu iti vi­še po­da­ta­ka o zdrav­lju da­ri­va­te­lja i dje­ci za etoj nji­ho­vom sper­mom. ako er sma­tra­ju da i tre a lo ogra n i it i roj is­kor i št ava nja sper­me jed­nog da­ri­va­te­lja te po­nov­no is­tra iti ano­nim­nost ko­ja šti­ti mno­ge da­ri­va­te­lje.

“ iše pra­vi­la mo­ra­te is­po­što - va­ti kad ku­pu­je­te ra lje­ni auto ne­go kad ku­pu­je­te sper­mu”, ka e e ora Spar, de­ka­ni­ca Ko­led a ar­nard u New Yor­ku i auto­ri­ca knji­ge “ he a y usi­ness How Mo­ney, Sci­en­ce and Po­li­tics ri­ve the Com­mer­ce o Con­cep­ti­on” Po­sao s dje­com Ka­ko no­vac, zna­nost i po­li­ti­ka po­kre u uno - snost za e a . Pre­ma ne­kim pro­cje­na ma, u SA -u je umjet­nim za e em sper­mom da r iva­te­lja za eto iz­me u . i . dje­ce.

Ban­ka sper­me maj­ke mo­li da pri­ja­ve ro enje dje­te­ta, no to u ini tek 2 do pos­to njih, ka e en­dy Kra­mer, ko­ja je si­na Rya­na za ela sper­mom da­ri­va­te­lja i 2 . go­di­ne osnova la Re­gis­ta r srod­ni­ka da­ri­va­te­lja ka­ko i po­mo­gla da se ta ko­zva­ne da­ri­va­telj­ske o ite­lji po­ve u. “Kao što se do­go­di­lo u mno­gim dru­gim zem­lja ma di ljem svi­je­ta”, ka e en­dy, “mo­ra­mo se jav­no upi­ta­ti što je u naj oljem in­te­re­su dje­te­ta i je li po­šte­no do­ni­je­ti ga na svi­jet gdje ne e mo i saz­na­ti po­la is­ti­ne o svo­jim ge­ni­ma, po­vi­jes­ti oles­ti i pre­ci­ma”.

O roj­nim ta kvim pit a nji ma ras­prav­lja­lo se u eli­koj Bri­ta­ni­ji 1 . go­di­ne, u rzo na­kon ro enja Lo­uise Brown, pr­ve e e za ete in vi­tro oplod­njom. Go­di­ne 1 2. poz­nat a en­gle­ska i lo­zo k i nja Mary ar­nock os­no­va­la je od or za is­pi­ti­va­nje pro le­ma ve­za­nih uz re­pro­duk­tiv­no zdrav­lje.

U svo­jem je iz­vješ u iz­ni­je­la niz pre­po­ru­ka, uklju uju i re­gu­la­ci­ju pro­da­je sper­me i em ri­ja te ogra­ni enje ro­ja dje­ce po jed­nom da­ri­va­te­lju na de­set. Nje­zi­ne su odred e dru­gim zem­lja­ma pos­lu ile kao mo­del.

“Ne mo emo pre­dvi­dje­ti utje­caj na ge­net­sku sl i ku druš­tva ako se da­ri­va­te­lji­ma do­pus­ti neo­gra ni eno da­ri­va nje sper­me”, rek­la je ta­da aru­ni­ca ar­nock. en­dy Kra­mer ka e ka­ko je je­da n da r iva­telj doz­nao da i ma se­da mde­se­te­ro dje­ce, ko­je sad prat i na jed­noj st ra n ic i . “Sva­ko ma­lo do ije novo d ijet e i l i li­zan­ce”, ka e. “Za­pre­pa­šten je jer to ni­je htio. O e ali su mu da e dje­ce iti ma­lo.”

Ro ert Br­zy­ski, vo­di­telj Eti - kog od ora Ame­ri kog druš­tva z a r e pr o du k t i v nu med ic i nu , sma­tra da i po­nov­no t re a lo raz­mo­tri­ti mo­gu nos­ti da­ri­va­te­lja sper­me.

“U proš­los­ti smo od­lu­ke o ro­ju dje­ce po da­ri­va­te­lja do­no­si­li na te­me­lju pro­cje­ne ri­zi­ka od ne­ho­ti nog mi­je­ša­nja kr­vi ra e i ses­ta ra ko­ji i se mo­gli upoz­na­ti i vjen ati”, ka e Br­zy­ski. “Mis­lim da su izvor­ni mo­de­li vr­lo usko ogra­ni eni.”

Ryan Kra­mer (20) di­je­te za eto sper­mom da­ri­va­te­lja; nje­go­va maj­ka je po­kre­nu­la re­gis­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.