Le­asing ku­ća­ma u Sr­bi­ji tvrt­ke du­gu­ju 725 mil. eura

Cr­na go­di­na Broj tvrt­ki ko­je kas­ne s pla­ća­njem po­ras­tao je 9,8 pos­to, a broj no­vih ugo­vo­ra sma­njen je 10 pos­to

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Dras­ti­čan pad ku­pov­ne mo­ći i mno­go­broj­na ot­pu­šta­nja oz­bilj­no su za­pri­je­ti­li pos­lo­va­nju le­asing ku­ća u Sr­bi­ji, ko­je ve­ći­nom pos­lu­ju u sklo­pu ba­na­ka.

Pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma Udru­že­nja ba­na­ka, od početka ove go­di­ne broj gra­đa­na ko­ji kas­ne vi­še od dva mje­se­ca s pla­ća­njem za kup­lje­nu ro­bu, po­naj­vi­še auto­mo­bi­le, po­ve­ćan je za 6,3 pos­to. Broj tvrt­ki ko­je kas­ne s pla­ća­njem le­asin­ga za stro­je­ve po­ras­tao je pak za 9,8 pos­to, dok je broj no­vih ugo­vo­ra je sma­njen za 10 pos­to. Uku­pan broj kli­je­na­ta ko­ji kas­ne s pla­ća­njem le­asing ku­ća­ma ta­ko u Sr­bi­ji sa­da iz­no­si iz­no­si 21.941.

Ukup­ni dug gra­đa­na Sr­bi­je na kra­ju ko­lo­vo­za po­peo se na 84,5 mi­li­ju­na eura. Ka­da je ri­ječ o tvrt­ka­ma, sa­mo u ko­lo­vo­zu broj po­du­ze­ća ko­ja kas­ne s pla­ća­njem po­ve­ćan je 5,1 pos­to, a ukup­na du­go­va­nja tvrt­ki iz­no­se 725 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.