Ir­skoj i Por­tu­ga­lu 4 ml­rd. €

No­ve obvez­ni­ce Rok dos­pi­je­ća pr­vi put du­lji od 10 go­di­na 3 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Eu­rop­ska uni­ja pr­vi je put iz­da­la obvez­ni­ce či­ji je rok dos­pi­je­ća du­lji o de­set go­di­na. Na­ime, pre­ko Europ­skog me­ha­niz­ma za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost iz­da­ne su 15go­diš­nje obvez­ni­ce “te­ške” če­ti­ri mi­li­jar­de eura, a pos­lu­žit će kao po­mo­ći Ir­skoj i Por­tu­ga­lu.

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz EK, za te je obvez­ni­ce za­bi­lje­že­na po­traž­nja u vri­jed­nos­ti 5,8 mi­li­jar­di eura. Obvez­ni­ce dos­pi­je­va­ju 4. ruj­na 2026., uz ka­ma­tu od tri pos­to. Por­tu­gal i Ir­ska ta­ko će 29. ruj­na do­bi­ti po dvi­je mi­li­jar­de eura. Ina­če, Europ­ski me­ha­ni­zam za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost Ir­skoj je već osi­gu­rao 11,4 mi­li­jar­di eura, a Por­tu­ga­lu 11,5 mi­li­jar­di. Na­jav­lje­no je ka­ko pre­ko te ins­ti­tu­ci­je EU usko­ro pla­ni­ra no­va iz­da­nja obvez­ni­ca s ro­kom dos­pi­je­ća od pet i se­dam go­di­na.

FO­TO­LIA

Ir­ska će, kao i Por­tu­gal, no­vac do­bi­ti 29. ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.