Iz­mje­ne za­ko­na o Ini već na­pi­sa­ne, blo­ka­da os­ta­je

Op­tuž­ni­ca po­kre­nu­la ak­ci­ju Po dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma pri­kup­lja­ju se pri­mjed­be i miš­lje­nja

Poslovni Dnevnik - - Front Page - JA­DRAN­KA DOZAN

IAko je su­di­ti pre­ma sta­vo­vi­ma Han­fe o do­sad za­prim­lje­nim do­ku­men­ti­ma iz Ine, kao i na­la­zi­ma nad­zo­ra, blo­ka­da tr­go­vi­ne još će po­tra­ja­ti ako se na po­čet­ku ovog tjed­na u ve­zi s Inom nje­zi­nim di­oni­ca­ma oče­ki­va­lo oči­to­va­nje Han­fe o to­me je­su li iz te kom­pa­ni­je pos­tu­pi­li po rje­še­nju s kra­ja sr­p­nja, Ina je tre­nut­no ak­tu­al­ni­ja u kon­tek­s­tu naj­av­lje­nih za­kon­skih iz­mje­na ko­ji­ma bi se na odre­đe­ni rok one­mo­gu­ći­lo da bi­lo ko­ji tr­žiš­ni igrač u Ini stek­ne 50 pos­to ili vi­še di­oni­ca. U Vla­di su, či­ni se, pri­onu­li na taj po­sao, a na­vod­no pri­jed­log za­ko­na cir­ku­li­ra me­đu nad­lež­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. To zna­či da bi ta od­lu­ka ovaj tje­dan tre­ba­la na sjed­ni­cu Vla­de, a po­tom i u Sa­bor.

Za Ko­sor su te iz­mje­ne po­treb­ne jer “pos­to­ji oprav­da- na sum­nja da je net­ko u tom pos­lu pri­mio mi­to”. Dok u Vla­di oči­to ra­ču­na­ju da po­di­za­nje op­tuž­ni­ce pro­tiv biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra zbog pri­ma­nja mi­ta zna­či spe­ci­fič­ne okol­nos­ti, za što će i EU ima­ti slu­ha, ma­đar­ski je ve­le­pos­la­nik u Hr­vat­skoj Ivan Ga­bor uvje­ren u su­prot­no.

Pa­ul Van­do­ren, šef De­le­ga­ci­je Europ­ske uni­je u Hr­vat­skoj, tek na­čel­no ka­že da je jas­na “obve­za Hr­vat­ske po­što­va­ti os­nov­ne slo­bo­de ko­je su te­melj EU, o za­jed­nič­kom tr­ži­štu, slo­bo­di kre­ta­nju ka­pi­ta­la, us­lu­ga i oso­ba”. Ovis­no o to­me ka­ko bi iz­gle­da­la tak­va ini­ci­ja­ti­va “za­ci­je­lo bi pri­je­ti­la opas­nost po ko­joj bi Hr­vat­ska mo­gla bi­ti u su­ko­bu s tim te­melj­nim slo­bo­da­ma”, iz­ja­vio je.

Pre­ma tu­ma­če­nji­ma do­ma­ćih struč­nja­ka, kad su po­sri­je­di li­mi­ti stje­ca­nja, pro­ble­ma ne bi tre­ba­lo bi­ti ako se oni od­no­se na bi­lo ko­ga, a spor­no bi mo­glo bi­ti tek ako bi se iz­ri­či­to spo­me­nu­lo da se na dr­ža­vu ogra­ni­če­nje stje­ca­nja ne bi od­no­sio. Pre­mi­jer­ka Ko­sor, do­du­še, da­la je nas­lu­ti­ti upra­vo da se ogra­ni­če­nje ne bi od­no­si­lo na dr­ža­vu pa os­ta­je vi­dje­ti je li to bi­la gre­ška ko­ja će se u ho­du is­pra­vi­ti. Za poz­na­va­te­lje po­tan­kos­ti Do­dat­ka ugo­vo­ra iz si­ječ­nja 2009. go­di­ne, za­kon­sko ogra­ni­ča­va­nje stje­ca­nja vi­še od 49,9 pos­to di­oni­ca na ne­ki bi ga na­čin ‘anul i r al o’ , prem­da bi sas­tav upra­ve os­tao is­ti do is­te­ka man­da­ta. Pre­ma ocje­na­ma upu­će­nih, naj­važ­ni­je što bi se do­bi­lo tim iz­mje­na­ma za­ko­na je to što bi se Ma­đa­ri ko­nač­no pri­vo­li­li na pre­go­vo­re, što su do­sad od­bi­ja­li. Di­je­lom ih je u to­me po­ti­ca­lo i oče­ki­va­no uki­da­nje obus­ta­ve tr­go­va­nja na­kon če­ga Mol mo­že slo­bod­no ku­po­va­ti di­oni­ce na bur­zi. No, ako je su­di­ti pre­ma proš­lo­tjed­nim naz­na­ka­ma sta­va Han­fe o do­sad za­prim­lje­nim do­umen­ti­ma iz Ine, kao i na­la­zi­ma iz­rav­nog nad­zo­ra, blo­ka­da tr­go­vi­ne mo­gla bi još po­tra­ja­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.