Za­tvor sa­mo za one ko­ji na­mjer­no ne pla­ća­ju rad­ni­ke

No­vi pri­jed­log Kaz­ne­no dje­lo je ne­is­pla­ta jed­ne ili čak di­je­la jed­ne pla­će

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - MA­RI­JA BRNIĆ

ZU HUP-u tvr­de da tek oko je­dan pos­to pos­lo­da­va­ca u Hr­vat­skoj ne is­pla­ću­je re­do­vi­to svo­je za­pos­le­ni­ke atvor­sko kaž­nja­va­nje pos­lo­da­va­ca ko­ji ne is­pla­ću­ju pla­će rad­ni­ci­ma ipak os­ta­je i u ko­nač­no­me pri­jed­lo­gu kaz­ne­nog za­ko­na, no uz ma­le iz­mje­ne u od­no­su na nje­gov pr­vi pri­jed­log, pa Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca ne­će mo­ra­ti, ka­ko je ra­ni­je naj­av­lji­va­no, is­tu­pi­ti iz Gos­po­dar­sko-so­ci­jal­nog vi­je­ća.

Ka­ko je po­ka­za­la ju­če­raš­nja sjed­ni­ca tog tri­par­tit­nog ti­je­la, pri­hva­će­ni su dje­lo­mič­no pri­jed­lo­zi i sin­di­ka­ta i pos­lo­da­va­ca, pa će u dru­gom či­ta­nju u Hr­vat­skom sa­bo­ru bi­ti pri­jed­log ko­jim se kaz­ne­nim dje­lom sma­tra ne ne­is­pla­tu dvi­je pla­će, ka­ko je ra­ni­je pred­la­ga­no, ne­go jed­ne ili čak di­je­la jed­ne pla­će.

No, uva­že­no je i HUP-ovo sta­ja­li­šte da se slo­bo­de ne li­ša­va od­go­vor­ne oso­be u tvrt­ka­ma sa­mo zbog ne­is­pu­nje­nja ugo­vor­ne obve­ze. Dru­gim ri­je­či­ma, za­tvor­ske kaz­ne pre­dvi­đa se sa­mo za one pos­lo­dav­ce ko­ji ne is­pla­ću­ju obve­ze pre­ma rad­ni­ci­ma zbog pri­bav­lja­nja osob­ne ko­ris­ti, dok se ri­go­roz­ne kaz­ne ne­će od­no­si­ti i na one pos­lo­dav­ce ko­ji svo­ju obve­zu pre­ma rad­ni­ci­ma ne mo­gu pod­mi­ri­ti zbog, ka­ko je po­jas­nio mi­nis­tar pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić, po­re­me­ća­ja u pos­lo­va­nju.

Pre­ma Boš­nja­ko­vi­će­vim ri­je­či­ma, pos­lo­dav­ci­ma će se mo­ra­ti naj­pri­je ut­vr­di­ti kriv­nja, od­nos­no da je ras­po­la­gao nov­cem na ra­ču­nu, ali ga je na­mjer­no pri­svo­jio umjes­to da je is­pla­tio pla­će svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma. Na no­vi­nar­ski upit ka­ko će se raz­lu­či­ti ta kriv­nja pos­lo­da­va­ca od­go­vo­rio je da će o to­me od­lu­či­va­ti sud na te­me­lju či­nje­ni­ca o uz­ro­ci­ma ne­pla­ća­nja. “Ne­će kaz­ne­no od-

Dra­žen Boš­nja­ko­vić

mi­nis­tar go­va­ra­ti pos­lo­da­vac ko­ji ni­je svo­jom kriv­njom u si­tu­aci­ji da ne is­pla­ću­je pla­će”, po­no­vio je mi­nis­tar pra­vo­su­đa, is­tak­nuv­ši ka­ko ni­je ka­ze­no dje­lo na­ći se u pos­lov­nim pro­ble­mi­ma.

No, i u tak­vim slu­ča­je­vi­ma, pod­sje­ća, os­ta­je či­tav spek­tar mje­ra za za­šti­tu rad­nič­kih pra­va, od rad­nog su­da ko­ji se os­ni­va i Za­ko­na o ovr­si do ubr­za­nja u rje­ša­va­nju rad­nih spo­ro­va, te za­bra­ne os­ni­va- nja no­vih po­du­ze­ća onim oso­ba­ma ko­je ima­ju ne­pod­mi­re­ne obve­ze pre­ma rad­ni­ci­ma i dr­ža­vi. Sve sin­di­kal­ne sre­diš­nji­ce, ka­ko je is­tak­nuo pred­sjen­dik SSSH Mla­den No­vo­sel, i da­lje su ne­za­do­volj­ne zbog to­ga što se ubla­ža­va os­nov za kaž­nja­va­nje ne­is­pla­te pla­ća, te se na­da­ju da će nji­ho­ve su­ges­ti­je do usva­ja­nja iz­mje­na za­kon­skog pri­jed­lo­ga, ko­je se naj­av­lju­je kroz idu­ćih de­se­tak da­na, ipak bi­ti usvo­je­ne. I pred­stav­nik HUP-a Mat­ko Bo­lan­ča naj­a­vio je na­kon sjed­ni­ce GSV-a da će pos­lo­dav­ci ta­ko­đer upu­ti­ti ne­ko­li­ko svo­jih “teh­nič­kih” su­ges­ti­ja ve­za­nih uz pri­jed­log kaz­ne­nog za­ko­na. Po­seb­no na­gla­ša­va po­dat­ke pre­ma ko­ji­ma tek oko 1 pos­to pos­lo­da­va­ca u Hr­vat­skoj ne is­pla­ću­je re­do­vi­to svo­je za­pos­le­ni­ke, od­nos­no du­gu­je im od jed­ne do tri pla­će, te na­po­mi­nje ka­ko se taj broj ni­je po­ve­ćao u uvje­ti­ma kri­ze, već je ri­ječ o tvrt­ka­ma u ko­ji­ma se odu­gov­la­či s otva­ra­njem ste­ča­ja.

Sin­di­ka­ti is­ti­ču po­s­ljed­nje po­dat­ke Po­rez­ne upra­ve iz svib­nja, pre­ma ko­ji­ma je 13,5 ti­su­ća rad­ni­ka u Hr­vat­skoj ko­ji­ma pos­lo­dav­ci ne pla­ća­ju re­do­vi­to, te po­ru­ču­ju ka­ko će nas­to­ja­ti do usva­ja­nja za­ko­na uvje­ri­ti pred­la­ga­ča da ne mo­že baš sva­ka blo­ka­da ra­ču­na bi­ti oprav­dan raz­log za ne­pla­ća­nje rad­ni­ka i ali­bi za ne­kaž­nja­va­nje tak­vih pos­lo­da­va­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.