De­set mje­se­ci bez pla­će, pa su blo­ki­ra­li gra­ni­cu

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Rad­ni­ci imot­skih tvrt­ki Vo­do­pri­vre­da i Tri­mot ko­ji osam, od­nos­no de­set mje­se­ci ni­su pri­mi­li pla­ću, blo­ki­ra­li su u po­ne­dje­ljak gra­nič­ni pri­je­laz Vi­nja­ni Do­nji kod Imot­skog. Po­li­ci­ja je pro­s­vjed za­bra­ni­la, ali se on ipak odr­žao. U pr­vom na­vra­tu je bi­la blo­ki­ra­na pro­met­ni­ca, no ona je dje­lo­mič­no os­lo­bo­đe­na da se ne bi na­no­si­la do­dat­na šte­ta put­ni­ci­ma, ka­zao je pred­sjed­nik HUS-a Oz­ren Ma­ti­ja­še­vić, do­da­ju­ći da su se svi put­ni­ci mo­gli uvje­ri­ti ko­li­ko je po­ni­ža­va­juć po­lo­žaj za­pos­le­ni­ka Vo­do­pri­vre­de i Tri­mo­ta. Rad- ni­ci su se oglu­ši­li na za­bra­nu mi­nis­tra To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka jer su že­lje­li upo­zo­ri­ti na si­tu­aci­ju u ko­joj se na­la­ze zbog ne­is­pla­te pla­ća. Kad je pet­sto­ti­njak pro­s­vjed­ni­ka ko­je su pre­dvo­di­li Ma­ti­ja­še­vić i nje­gov ko­le­ga iz HUS-a Jo­zo Ma­rić sti­glo na gra­nič­ni pri­je­laz, po­li­ci­ja ih je upo­zo­ri­la na od­lu­ku o za­bra­ni blo­ka­de pro­me­ta, no oni su ipak po­sje­da­li na asfalt. Ne­što kas­ni­je su pro­pus­ti­li pro­met jed­nom tra­kom, a za sva­ki slu­čaj u bli­zi­ni je bi­la ras­po­re­đe­na jed­na pos­troj­ba in­ter­vent­ne po­li­ci­je. Obje tvrt­ke u dr­žav­nom su vlas­niš- tvu, a vi­še­krat­no po­nav­lja­na obe­ća­nja pred­stav­ni­ka Vla­de da će se sta­nje u nji­ma ri­je­ši­ti - ako tre­ba i ste­ča­jem - ni­su se os­tva­ri­la. Rad­ni­ce Tri­mo­ta ne­ko­li­ko su pu­ta po­zi­va­le is­traž­ne or­ga­ne da is­pi­ta­ju pos­lo­va­nje tvrt­ke, tvr­de­ći da je nes­ta­lo i 30 mil. ku­na dr­žav­ne po­mo­ći i nji­ho­ve pla­će.

S dru­ge stra­ne, od du­ga Vo­do­pri­vre­de od 31 mi­li­ju­na ku­na, na pla­će ot­pa­da 1,6 mi­li­ju­na. Rad­ni­ci tra­že da dr­ža­va du­go­ve pre­ma pos­lov­nim part­ne­ri­ma pre­tvo­ri u vlas­nič­ke udje­le ka­ko bi tvrt­ka nas­ta­vi­la pos­lo­va­ti.

PXL

Rad­ni­ke 'ču­va­la' po­li­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.