OMCO CRO­ATIA

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Mul­ti­na­ci­onal­na tvrt­ka Omco gru­pa, sa sje­di­štem u Bel­gi­ji, je­dan je od naj­ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča opre­me za stak­lar­sku in­dus­tri­ju. Omco Cro­atia vu­če svo­je ko­ri­je­ne iz ne­ka­daš­njeg kom­bi­na­ta Stra­ža iz Hu­ma na Su­tli. Ras­pa­dom kom­bi­na­ta tvrt­ka je nas­ta­vi­la pos­lo­va­ti kao Stra­ža Alat­ni­ca u Ma­lom Ta­bo­ru da bi 1997. go­di­ne uš­la u sus­tav bel­gij­ske Omco gru­pe. Tvr­ka u Hr­vat­skoj za­poš­lja­va ne­što ma­nje od 400 rad­ni­ka, a glav­ni kli­jent joj je Vetropack, iz su­sjed­nog Hu­ma na Su­tli. Omco Cro­atia je la­ni imao pri­hod od 265 mi­li­ju­na ku­na, što je bio rast od go­to­vo 30 pos­to u od­no­su na 2010. go­di­nu. Omco gru­pa je sas­tav­ni dio ve­li­ke bel­gij­ske BMT gru­pe ko­ja dje­lu­je pre­ko 19 tvor­ni­ca u 10 ze­ma­lja u po­dru­čji­ma stak­lar­stva, avi­oin­dus­tri­je te elek­tro­ni­ke i teh­no­lo­gi­je.

Dar­ko Ra­no­ga­jec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.