VETROPACK

... iz­dvo­je­no...

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Vetropack Stra­ža iz Hu­ma na Su­tli je­di­ni je pro­izvo­đač stak­le­ne ambalaže u Hr­vat­skoj. Svo­je pro­izvo­de is­po­ru­ču­je u sve dr­ža­ve biv­še Ju­gos­la­vi­je i Mol­da­vi­ju, a pre­ko ses­trin­skih stak­la­na pro­da­je i u svim europ­skim zem­lja­ma. Ti­je­kom 2010. u tri­ma stak­lar­skim pe­ći­ma pro­izve­de­no je re­kord­nih 231,6 ti­su­ća to­na stak­la. Pro­dan je 941 mi­li­jun stak­le­nih sprem­ni­ka, od če­ga je iz­ve­ze­no vi­še od 60 pos­to. Na fi­nan­cij­ski re­zul­tat od 670 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da u pro­tek­loj go­di­ni, ko­ji je bio 1,8 pos­to lo­ši­ji ne­go u 2009., naj­vi­še je utje­ca­lo po­ve­ća­nje ci­je­ne pli­na i ve­li­ke ne­ga­tiv­ne te­čaj­ne raz­li­ke. Proš­le go­di­ne inves­ti­ra­no je 33 mi­li­ju­na ku­na, a pos­to­je pla­no­vi i za mo­der­ni­za­ci­ju ove i idu­će go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.