Euro u hr­vat­skoj tek 2023.?

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Nes­lo­ga eko­no­mis­ta

Na­kon što su do­bro prog­no­zi­ra­li ula­zak Hr­vat­ske u EU 2013., po pi­ta­nju ula­ska u euro­zo­nu an­ke­ti­ra­ni eko­no­mis­ti po­ka­zu­je da­le­ko vi­še nes­lo­ge. Naj­ve­ći op­ti­mist me­đu nji­ma sup­s­ti­tu­ci­ju ku­ne eurom oče­ku­je za se­dam go­di­na 2018., a dvo­ji­ca pak mis­le da bi se to mo­glo do­go­di­ti iz­me­đu 2018. i 2020. Čak dvo­ji­ca sma­tra­ju da je euro kao pla­tež­no sred­stvo pre­ra­no oče­ki­va­ti u ovom de­set­lje­ću, a za­si­gur­no ne pri­je 2023. go­di­ne. Pri­je tog ro­ka Hr­vat­ska ne­će us­pje­ti sre­di­ti fi­skal­nu si­tu­aci­ju i sma­nji­ti udio jav­nog du­ga u BDP-u. Ako pak to ni­je do­volj­no pe­si­mis­tič­no, je­dan eko­no­mist ni­je ni­ti že­lio na­ga­đa­ti o mo­gu­ćem uvo­đe­nju eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.