Lon­don­ska bur­za me­ta­la na me­ti pre­uzi­ma­nja

Sti­žu po­nu­de Že­le ih CME i bur­za u Sin­ga­pu­ru

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Lon­don Lon­don­ska bur­za me­ta­la (LME) vje­ro­jat­no je idu­ći bur­zov­ni ope­ra­ter ko­ji je na me­ti pre­uzi­ma­nja, pi­še Blo­om­berg. Volumeni ko­ji se u po­s­ljed­nje vri­je­me os­tva­ru­ju na toj bur­zi za­pe­li su za oko ne­ko­li­ko ve­li­kih “igra­ča”. Me­đu nji­ma je na­vod­no i CME Gro­up, ali i bur­za u Sin­ga­pu­ru. Da ni­je ri­ječ tek o spe­ku­la­ci­ji do­ka­zu­je i to što je proš­lo­ga tjed­na LME odas­lao pri­op­će­nje u ko­je­mu na­vo­di da su za­pri­mi­li ne­ko­li­ko po­nu­da. Pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma vri­jed­nost LME-a iz­no­si 247 mi­li­ju­na do­la­ra. Na LME se pro­tr­gu­je 80 pos­to svjet­skih “fu­tu­res” ugo­vo­ra za me­ta­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.