Pa­pir­na­ta po­moć ula­ga­či­ma u tu­ri­zam

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Vla­da se hva­li od­lu­ka­ma ko­je će po­mo­ći ula­ga­či­ma, ali pri­mje­na Za­ko­na o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu kas­ni bar po­la go­di­ne, a uplat­ni­ce za kon­ce­si­je tre­ba­le su do­ći u lip­nju

Ka­žu u Vla­di da su u pro­tek­loj go­di­ni na­pra­vi­li čak če­ti­ri stva­ri ka­ko bi pri­vuk­li inves­ti­to­re u tu­riz­mu. Pr­vi se na po­pi­su na­šao Za­kon o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu ko­ji bi tre­bao raš­čis­ti­ti pi­ta­nje vlasništva, ubr­za­ti is­ho­đe­nje pa­pi­ra, omo­gu­ći­ti ula­ga­nje ta­mo gdje se pri­je ni­je mo­glo. No­vac ko­ji će tvrt­ke upla­ći­va­ti za kon­ce­si­je vra­ćat će se u ja­ča­nje in­fras­truk­tu­re. Da­lje su tu iz­mje­ne Za­ko­na o grad­nji ko­je će inves­ti­to­ri­ma omo­gu­ći­ti eta­ži­ra­nje apart­ma­na i omo­gu­ći­ti br­ži po­vrat ulo­že­nog pa ta­ko i dalj­nja ula­ga­nja u kva­li­te­tu. Tre­će je os­ni­va­nje dr­žav­ne Agen­ci­je za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom AUDIO ko­ja je za­mi­je­ni­la omra­že­ni Hr­vat­ski fond za pri­va­ti­za­ci­ju. I če­t­vr­to, ime­no­va­nje Vla­di­na pot­pred­sjed­ni­ka za­du­že­nog za inves­ti­ci­je, od­nos­no Do­ma­go­ja Mi­lo­še­vi­ća. Na pa­pi­ru su­per zvu­či, ali ka­ko je to u stvar­nos­ti? Pri­mje­na Za­ko­na o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu kas­ni bar po­la go­di­ne do sa­da, ugo­vo­re ko­ji su tre­ba­li bi­ti pot­pi­sa­ni pri­je lip­nja još nit­ko ni­je vi­dio, kao ni uplat­ni­ce za kon­ce­si­je ko­je su tre­ba­le do­ći još u lip­nju, na­kon što su tu­ris­tič­ke tvrt­ke po­lo­mi­le no­ge da stig­nu rok za pre­da­ju svih pa­pi­ra uz zah­tjev za kon­ce­si­ju. No­vac od kon­ce­si­ja iona­ko ne­ma ka­mo sjes­ti osim rav­no u pro­ra­čun jer još ne­ma spo­me­nu­tog fon­da za tu­ri­zam.

Za­kon o grad­nji je do­ne­sen, ali ka­žu inves­ti­to­ri da mu još ne­dos­ta­ju pro­ved­be­ni aka­ti ko­ji će omo­gu­ći­ti da rje­še­nja za­ži­ve. Kad ih pi­ta­te za raz­li­ku iz­me­đu HFP-a i agen­ci­je AUDIO, ula­ga­či će vam ka­za­ti “ni­je ši­ja ne­go vrat”. Mi­lo­še­vi­ća pak svi hva­le, ka­žu čo­vjek je “one stop shop” za inves­ti­to­re ko­ji ko­nač­no u Vla­di ima­ju ne­kog tko go­vo­ri nji­ho­vim je­zi­kom. Ali što mu to vri­je­di kad sam ne­ma po­li­tič­ku sna­gu za pro­ved­bu, od­nos­no ne­ma Vla­du ko­ja će do­no­si­ti od­lu­ke. I to je klju­čan pro­blem ko­ji ne mo­že ri­je­ši­ti sa­mo do­no­še­nje za­ko­na ili pu­ko ime­no­va­nje, sve dok ni­ti jed­na struk­tu­ra u Hr­vat­skoj ni­je sprem­na pre­uze­ti od­go­vor­nost. Pi­ta­nje je ho­će­mo li to do­če­ka­ti na­kon iz­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.