OVI­SIT ĆE PO­NAJ­PRI­JE O TR­ŽI­ŠTU AZI­JE, SAD-A I EU

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

ki će ma­nji bro­da­ri si­gur­no pro­pas­ti, jer se ne­će mo­ći no­si­ti s ve­li­ki­ma, sta­ri­ji kon­tej­ner­ski bro­do­vi će oti­ći u re­za­li­šte i ta­ko dje­lo­mič­no ras­te­re­ti­ti tr­ži­šte brod­skog pros­to­ra, a su­per ve­li­ki kon­tej­ner­ski bro­do­vi će ovi­si­ti pr­vens­tve­no o tr­ži­štu Azi­je, SA­Da i Europ­ske uni­je. Ako ne do­đe do stag­na­ci­je tih vo­de­ćih tr­ži­šta u me­đu­sob­noj rob­noj raz­mje­ni naj­ve­ći će kon­tej­ner­ski bro­do­vi ima­ti uvi­jek pos­la. Za­nim­lji­vo je da su ci­je­ne ma­njih kon­tej­ner­skih bro­do­va (onih ka­pa­ci­te­ta is­pod 2000 kon­tej­ne­ra) po­ras­le za oko 6%, a onih ve­ćih od 8000 kon­tej­ne­ra pa­le za 6% u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, što zna­či da će ve­ći kon­tej­ner­ski bro­do­vi bi­ti i da­lje tra­že­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.