Is­pred op­ći­ne Se­melj­ci pro­s­vjed sa 700 gr­la sto­ke

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Gr­go Lon­ča­re­vić, na­čel­nik op­ći­ne Se­melj­ci iz na­tje­ča­ja za za­kup zem­lji­šta iz­ba­cio je do­sa­daš­nje za­kup­ni­ke, obi­telj Mar­kić iz obliž­njih Đur­đa­na­ca, te pred­nost dao svo­jim mje­šta­ni­ma, čla­no­vi­ma HSS-a. Obi­telj Mar­kić je za­to iz­ve­la 700 gr­la svo­je sto­ke na ze­le­nu po­vr­ši­nu is­pred sje­di­šta op­ći­ne Se­melj­ci. “Una­toč ured­nom is­pu­nja­va­nju obve­za na te­me­lju pret­hod­nih 10 go­di­na ko­ri­šte­nja te is­te zem­lje on je od­lu­čio ba­ci­ti nas na uli­cu. Ne­će­mo se mak­nu­ti iz sre­di­šta Se­me­lja­ca dok na­čel­nik ne po­ni­šti na­tje­čaj”, ka­že Zo­ran Mar­kić, vlas­nik sta­da ko­je je u po­ne­dje­ljak za­kr­či­lo sre­di­šte Se­me­lja­ca. Na­čel­nik op­ći­ne Se­melj­ci, Gr­go Lon­ča­re­vić, ni­je htio raz­go­va­ra­ti s obi­te­lji Mar­kić.

Obi­telj Mar­kić ko­ja je os­ta­la bez mo­guć­nos­ti za­ku­pa zem­lji­šta tvr­di da sta­do ne­će po­mak­nu­ti dok na­čel­nik ne pro­mi­je­ni od­lu­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.