Ap­ple i Sam­sung na su­du u Ni­zo­zem­skoj i Aus­tra­li­ji

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Pred teh­no­lo­škim gi­gan­ti­ma Ap­ple­om i Sam­sun­gom no­ve su par­ni­ce. Rat oko pa­te­na­ta ovo­ga se pu­ta nas­tav­lja u Aus­tra­li­ji i Ni­zo­zem­skoj. Ap­ple ta­ko na su­du u Syd­neyu po­ku­ša­va do­ka­za­ti da je Sam­sung Ga­laxsy ukrao nji­hov pa­tent na to­uch scre­en dok Sam­sung u Ha­gu po­ku­ša­va za­bra­ni­ti pro­da­ju iPa­da i iP­ho­nea ko­ji ko­ris­te 3G teh­no­lo­gi­ju. U do­sa­daš­njim par­ni­ca­ma vi­še us­pje­ha imao je ame­rič­ki gi­gant pa je ta­ko u Nje­mač­koj pot­pu­no za­bra­nje­na prodaja Ga­laxy Ta­ba, a u lis­to­pa­du za­bra­nit će se i prodaja Sam­sun­go­vih smar­tp­ho­nea u Ni­zo­zem­skoj. Sud­ska bor­ba iz­me­đu ove dvi­je tvrt­ke vo­di se u vi­še ze­ma­lja, a tre­nut­no su ak­tu­al­ne one u SAD-u, Fran­cu­skoj i Juž­noj Ko­re­ji. Sam­sung je kao jed­no od rje­še­nja u spo­ro­vi­ma po­nu­dio mo­guć­nost li­cen­ci­ra­nja, no Ap­ple je to od­bio.

EPA

Pa­ten­ti po­sva­đa­li pro­izvo­đa­če vr­hun­skih ta­ble­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.