Jan­ši­na stran­ka od­bi­ja kon­zul­ta­ci­je s Tür­kom

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Slo­ven­ski pred­sjed­nik Da­ni­lo Türk za­po­čeo je u po­ne­dje­ljak kon­zul­ta­ci­je s par­la­men­tar­nim stran­ka­ma po­sve­će­ne iz­la­zu iz po­li­tič­ke kri­ze nas­ta­le pa­dom Pa­ho­ro­ve vla­de, no vo­de­ća opor­be­na stran­ka po­ru­či­la mu je da se ne­će oda­zva­ti. Pred­sjed­nik zas­tup­nič­kog klu­ba Jan­ši­ne Slo­ven­ske de­mo­krat­ske stran­ke (SDS) Jo­že Tan­ko upu­tio je u po­ne­dje­ljak pi­smo Tür­ku u ko­je­mu tvr­di da je sva­ko od­ga­đa­nje ras­pi­si­va­nja pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra ne­po­treb­no jer su se za pri­je­vre­me­ne iz­bo­re već iz­jas­ni­le sve stran­ke. Iz Tür­ko­va ure­da pri­op­će­no je da će on s od­lu­kom da li ras­pus­ti­ti par­la­ment i ras­pi­sa­ti pri­je­vre­me­ne iz­bo­re pri­če­ka­ti re­zul­tat kon­zul­ta­ci­ja sa stran­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.