Kamp Lan­ter­na je­dan od 32 naj­bo­lja u Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Kamp Lan­ter­na kod Po­re­ča ući će u elit­nu udru­gu Le­ad­nig Cam­pin­gs of Eu­ro­pe (LCE) ko­ja okup­lja naj­bo­lje kam­po­ve na sta­rom kon­ti­nen­tu. Po­reč­ki će se kamp ta­ko na­ći u pro­bra­nom druš­tvu ko­je od ukup­no 21.000 kam­po­va okup­lja njih sa­mo 32. Lan­ter­na ko­ja se pros­ti­re na vi­še od 80 hek­ta­ra mo­že pri­mi­ti oko de­vet ti­su­ća gos­ti­ju, a tri ki­lo­me­ta­ra pla­že ko­ja je do­bi­la i pla­vu zas­ta­vu kam­pu po miš­lje­nju slo­ven­skih gos­ti­ju dos­toj­ni su još jed­nog priz­na­nja - na­gra­de za naj­bo­lji kamp 2011. Pri­ma­njem Lan­ter­ne u druš­tvo naj­bo­ljih Hr­vat­ski je tu­ri­zam do­bio i dru­gi kamp u tom pres­tiž­nom druš­tvu, Na­ime već ra­ni­je u LCE je prim­ljen kamp Za­ton kod Za­dra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.