Umr­la no­be­lov­ka Wan­ga­ri Ma­at­hai

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Ke­nij­ka Wan­ga­ri Ma­at­hai, do­bit­ni­ca No­be­lo­ve na­gra­de za mir 2004. za an­ga­žman u ko­rist za­šti­te oko­li­ša, umr­la je u ne­dje­lju u 71. go­di­ni od po­s­lje­di­ca ra­ka, obja­vio je u po­ne­dje­ljak Gre­en­belt, po­kret ko­ji je ute­me­lji­la. Nje­zi­nom po­kre­tu glav­ni je cilj sad­nja dr­ve­ća u Afri­ci či­me se že­li po­ti­ca­ti bi­oraz­no­li­kost uz os­ni­va­nje rad­nih mjes­ta za že­ne i vred­nu­ju­ći nji­hov do­pri­nos druš­tvu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.