Do­bar pro­gram

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Glu­hi te­le­fon Po­pi­jač-Je­žić

Mi­nis­tar Po­pi­jač je na­kon pre­zen­ta­ci­je HDZ-ovog iz­bor­nog pro­gra­ma pod­sje­tio na Di­oki­je­ve du­go­ve kao i na to da se ra­di o tvrt­ki ko­ja za­poš­lja­va 1200 rad­ni­ka. Re­kao je da je pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja Diokija do­bar, no da će on pro­ći uko­li­ko ga pri­hva­te svi vje­rov­ni­ci či­ji je uvjet da Ro­bert Je­žić iz­a­đe iz tvrt­ke. Je­žić je, me­đu­tim, još 20. ruj­na, ka­že, na Po­pi­ja­če­vu adre­su pos­lao pi­smo u ko­jem pri­hva­ća plan res­truk­tu­ri­ra­nja, pa se či­ni da je u pi­ta­nju oko Diokija glu­hi te­le­fon.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.