HDZ i Ku­ku­ri­ku že­le slič­ne inves­ti­ci­je

Važ­ni gos­ti Na pred­stav­lja­nju pro­gra­ma HDZ-A bi­lo je vod­stvo HUP-A, Ivan Ergović, Da­vor Ma­je­tić i Ivan Mi­lo­lo­ža sdp

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - MA­RI­JA BRNIĆ ANA MLI­NA­RIĆ

NNo­vi te­melj za ja­ča­nje hr­vat­ske po­zi­ci­je na svjet­skim inves­ti­cij­skim ma­pa­ma HDZ stav­lja na po­lo­žaj ko­ji će zem­lja do­bi­ti ula­skom u EU a j v e ć a po­du­dar­nost pro­gra­ma dva glav­na pre­diz­bor­na tak­ma­ca - HDZ-a i Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je za­mi­je­će­na je u inves­ti­cij­skim pro­jek­ti­ma. HDZ-ov pro­gram po­la­zi, is­ti­na, od či­nje­ni­ce da je već po­kre­nut niz pro­je­ka­ta iz ba­ze po­da­ta­ka ko­ja obu­hva­ća pla­no­ve ra­zvo­ja te­ške 100 mi­li­jar­di ku­na, dok se no­vi te­melj za ja­ča­nje hr­vat­ske po­zi­ci­je na svjet­skim inves­ti­cij­skim ma­pa­ma stav­lja na ge­os­tra­te­ški po­lo­žaj ko­ji će zem­lja do­bi­ti ula­skom u EU. Do­dat­no HDZ ra­ču­na pos­ti­ći na tom pla­nu i ak­tiv­ni­jom pro­mo­ci­jom na br­zo­ras­tu­ćim svjet­skim gos­po­dar­stvi­ma, uz dalj­nje uk­la­nja­nje ba­ri­je­ra ula­ga­nji­ma. Te­ži se i pro­mje­ni struk­tu­re ula­ga­nja, a uz fo­kus na pro­izvod­ni sek­tor, inves­ti­to­re se že­li do­bi­ti i u ener­ge­ti­ci, pro­me­tu i tu­riz­mu. Uz os­ta­lo, dat će se za­kon­ski ok­vir za otva­ra­nje 400 MW no­vih pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta u ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je, te će se omo­gu­ći­ti ula­zak inves­ti­to­ra, do­ma­ćih i stra­nih, u sek­tor ener­ge­ti­ke, no ne pro­da­jom pos­to­je­ćih, već grad­njom no­vih ka­pa­ci­te­ta. Uz po­ljo­pri­vred­no-pre-

Ima­li su osam go­di­na

Pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić je, ko­men­ti­ra­ju­ći pro­gram HDZ-a, re­kao ka­ko je osam go­di­na HDZ imao na ras­po­la­ga­nju da na­pra­vi do­bre stva­ri te su po­ka­za­li tko su, što su i ka­ko su u sta­nju vo­di­ti dr­ža­vu. “Iz­bo­ri su pred na­ma i tre­ba ih do­bi­ti. HDZ je, bez ob­zi­ra na sve što se do­go­di­lo, ja­ka stran­ka i mo­rat će­mo se po­tru­di­ti da do­bi­je­mo iz­bo­re”, re­kao je. hram­be­nu, HDZ će po­ti­ca­ti i far­ma­ce­ut­sku, ke­mij­sku i pe­tro­ke­mij­sku, te drv­nu in­dus­tri­ju, stro­jo­grad­nju i elek­tro­in­dus­tri­ju, ve­li­ku i ma­lu bro­do­grad­nju.

Na pred­stav­lja­nju pro­gra­ma HDZ-a bi­lo je vod­stvo HUP-a, rav­na­telj Da­vor Ma­je­tić i pred­sjed­nik Vi­je­ća čla­ni­ca Ivan Mi­lo­lo­ža dok ih, ka­ko ka­žu, Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja na pred­stav­lja­nje svog pro­gra­ma ni­je zva­la. Ivan Ergović, pred­sjed­nik HUP-a, naj­av­lju­je da će HUP oci­je­ni­ti sve iz­bor­ne pro­gra­me i us­po­re­di­ti sa sta­ja­li­šti­ma iz svog do­ku­men­ta za ra­zvoj Hr­vat­ske od 2011.-2015. “No, naš pris­tup ne­će bi­ti par­ci­ja­lan već sus­ta­van, sto­ga pri­pre­ma­mo de­talj­nu ana­li­zu svih do­sad pre­zen­ti­ra­nih pro­gra­ma ve­ćih po­li­tič­kih stra­na­ka, ko­ju će­mo jav­nos­ti iz­ni­je­ti pri­je početka pre­diz­bor­ne kam­pa­nje”, po­ru­ču­je Ergović.

PXL

J. Ko­sor ju­čer je sat vre­me­na go­vo­ri­la o pro­gra­mu, a glav­ni­na se od­no­si­la na sek­to­re D. Mi­lo­še­vi­ća i Đ. Po­pi­ja­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.