Rodin: Umjes­to za­ko­na ne­ka Vla­da tra­ži blo­ka­du pra­va Mo­la!

Za­plet oko Ine Od su­da se mo­že tra­ži­ti pri­vre­me­na mje­ra za­bra­ne ras­po­la­ga­nja di­oni­ca­ma Ine do okon­ča­nja pos­tup­ka ar­bi­tra­ža

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Si­ni­ša Rodin, pro­fe­sor europ­skog pra­va, ana­li­zi­ra­ju­ći na por­ta­lu Ban­ka­ma­ga­zi­ne naj­av­lje­ne pro­mje­ne Za­ko­na o Ini i prak­su EK u ve­zi s od­stu­pa­njem od slo­bo­de kre­ta­nja ka­pi­ta­la, iz­nio je za­nim­lji­vo sta­ja­li­šte da bi umjes­to za­kon­skih pro­mje­na pri­mje­re­ni­ja bi­la blo­ka­da ras­po­la­ga­nja di­oni­ca­ma Mo­la. Rodin tvr­di: “Ako Vla­da sma­tra da je u kon­kret­nom slu­ča­ju ri­ječ o kaz­ne­nom dje­lu, kao di­oni­čar mo­že pre­ko DORH-a od su­da za­tra­ži­ti da do­ne­se pri­vre­me­nu mje­ru za­bra­ne ras­po­la­ga­nja di­oni­ca­ma do okon­ča­nja pos­tup­ka.” Ovr­š­ni struč­nja­ci ni­su si­gur­ni da je to tre­nu­tač­no mo­gu­će. Na­vo­de da op­tuž­ni­ca ni­je po­dig­nu­ta pro­tiv da­va­nja mi­ta. Oči­gled­no je, ka­žu, da DORH sma­tra da je Mol os­tva­rio pro­tu­prav­nu imo­vin­sku ko­rist u uprav­ljač­kim pra­vi­ma ne­raz­mjer­nim vlas­nič­kim pra­vi­ma, i da će ne­što po­du­ze­ti.

U svo­joj ana­li­zi Rodin po­la­zi od to­ga da RH na­la­zi le­gi­tim­no oprav­da­nje za mi­je­nja­nje Za­ko­na o Ini: spre­ča­va­nje po­s­lje­di­ca mo­gu­će­ga kaz­ne­nog dje­la, te na­vo­di pod ko­jim uvje­ti­ma bi to mo­glo bi­ti pri­hva­će­no. U tom smis­lu ka- že da Hr­vat­ska tre­ba uvje­ri­ti EK ne sa­mo da pred­lo­že­ni za­kon pro­mi­če le­gi­tim­ni druš­tve­ni in­te­res ne­go da je sred­stvo prik­lad­no za os­tva­ri­va­nje ci­lja i da ne­ma ma­nje res­trik­tiv­ne mje­re. Ni­je uvje­ren da će Vla­da u to­me us­pje­ti jer se “ide­ja ogra­ni­če­nja slo­bo­de kre­ta­nja ka­pi­ta­la oprav­da­va po­tre­bom do­no­še­nja pret­hod­ne od­lu­ke o pos­to­ja­nju kaz­ne­nog dje­la što je za­di­ra­nje u sud­sku nad­lež­nost. “Is­ti­če da o pos­to­ja­nju kaz­ne­nog dje­la od­lu­ču­ju sa­mo su­do­vi ko­ji su ov­la­šte­ni do­no­si­ti pri­vre­me­ne mje­re.”

Edi­son tu­ži Inu za 140 mil. €

Ta­li­jan­ski Edi­son i Inu če­ka ar­bi­tra­ža u Be­ču. Edi­son po­tra­žu­je 140 mil. eura zbog ne­is­pu­nja­va­nja obve­za iz ugo­vo­ra o po­dje­li pro­izvod­nje za ugo­vor­no po­dru­čje sje­ver­nog Ja­dra­na, za blo­ko­ve Iza­be­la i Iris/Iva. Na­vod­no je po­lje Iza­be­la sprem­no za pro­izvod­nju od sre­di­ne 2010., a ra­ču­na se da bi dnev­na pro­izvod­nja bi­la oko 700.000 m3 pli­na na dan.

PXL

Si­ni­ša Rodin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.