Po­vrat du­ga umi­rov­lje­ni­ci­ma fi­nan­ci­rat će sa­mo Za­gre­bač­ka i Po­štan­ska ban­ka

Pre­go­vo­ri Krug ba­na­ka su­zio se jer u Ka­tan­či­će­voj ni­su pris­ta­li na ce­si­ju

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­greb Umjes­to kon­zor­ci­ja od šest ili se­dam vo­de­ćih ba­na­ka, ko­je su tre­ba­le fi­nan­ci­ra­ti is­pla­tu ovo­go­diš­nje ra­te umi­rov­lje­ni­ci­ma, ka­ko sa­da stva­ri sto­je na kra­ju bi sve mo­glo pas­ti na sa­mo dvi­je – Za­gre­bač­ku i Hr­vat­sku po­štan­sku ban­ku. SG Split­ska od sa­mog početka se čvr­sto odre­di­la da ne­će su­dje­lo­va­ti u tom pos­lu, a os­ta­le ban­ke su se po­vuk­le. Na­vod­no su to uči­ni­le jer u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja ni­su pris­ta­ja­li na to da se aran­žman odra­di kroz tri­par­tit­nu ce­si­ju (ko­ja dr­ža­vi eks­pli­cit­ni­je da­je sta­tus duž­ni­ka). Me­đu pr­vi­ma se po­vu­kao PBZ ko­ji proš­li tje­dan na­vod­no ni­je “za­no­vio” ni tre­zor­ske za­pi­se. Na­su­prot to­me Za­ba se na­met- nu­la kao os­lo­nac u is­pla­ti du­ga “pen­zi­ći­ma” s ob­zi­rom na na­čin na ko­ji je Vla­da za­tvo­ri­la kons­truk­ci­ju za is­kup obvez­ni­ca za res­truk­tu­ri­ra­nje iz 1991. Od 2,43 mi­li­jar­de ku­na Za­bi pri­pa­da vi­še od 1,6 mi­li­jar­di, a no­vac za is­pla­tu osi­gu­ra­va se ve­ćim di­je­lom kre­di­ti­ma Er­ste i Hypo Al­pe-Adria ban­ke, sva­ke po 130 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.