Iz­bor hdz-ovih obe­ća­nja

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

uvest će ocje­nu eko­nom­skih uči­na­ka no­vih pro­pi­sa

osi­gu­ra­ti rast iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja sva­ke go­di­ne po sto­pi ve­ćoj od 50%

uvest će ula­gač­ke olak­ši­ce u po­re­zu na do­bit, a nji­ho­va će vi­si­na ovi­si­ti o vi­si­ni ula­ga­nja u ka­pi­tal

os­no­vat će na­ci­onal­ni ne­kret­nin­ski fond ko­ji će obu­hva­ti­ti dio imo­vi­ne AUDIO-a ko­ji ni­je do­volj­no ve­lik ka­ko bi se za­seb­no ra­zvi­ja­li ula­gač­ki pro­jek­ti; udio u vlas­niš­tvu tog fon­da po­nu­dit će su­di­oni­ci­ma tr­ži­šta ka­pi­ta­la

ja­čat će ka­pi­tal­nu os­no­vi­cu Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak i sma­njit će ka­ma­te na HBOR-ove kre­di­te

po­seb­nu će po­zor­nost po­sve­ti­ti Ki­ni, In­di­ji, Bra­zi­lu, Ru­si­ji, Tur­skoj i dr­ža­va­ma Per­zij­skog za­lje­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.