Ne­će­mo u pro­jekt Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra zbog krat­ke se­zo­ne

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - MA­RI­JA CR­NJAK

Glo­bal­ni ho­tel­ski igra­či mo­ra­ju vi­dje­ti da se u Hr­vat­skoj po­kre­ću snaž­ne ini­ci­ja­ti­ve ko­je će omo­gu­ći­ti pos­lo­va­nje i zi­mi

Ula­skom u pro­jekt Gre­en­gold u za­gre­bač­koj pos­lov­noj če­t­vr­ti na Rad­nič­koj ces­ti svjet­ski poz­na­ta ho­tel­ska ku­ća Hil­ton Wor­l­dwi­de na­po­kon je sti­gla u glav­ni grad Hr­vat­ske. Za raz­li­ku od Du­brov­ni­ka ili Spli­ta, ko­ji su u svom gra­du do­bi­li ili će tek do­bi­ti Ho­tel Hil­ton, u Za­gre­bu će se idu­će go­di­ne otvo­ri­ti DoubleTree by Hil­ton, br­zo­ras­tu­ći brend ko­ji na­kon ame­rič­kog tek osva­ja europ­sko tr­ži­šte.

Ugovor o uprav­lja­nju ho­te­lom DoubleTree by Hil­ton Za­greb s inves­ti­to­rom je po­čet­kom tjed­na pot­pi­sao Ul­rich Wid­mer, pot­pred­sjed­nik Hil­to­na za ra­zvoj za po­dru­čje sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe, s ko­jem smo raz­go­va­ra­li o od­lu­ci ula­ska Hil­to­na na za­gre­bač­ko tr­ži­šte, pro­jek­tu ho­te­la Mar­jan Hil­ton či­je otvo­re­nje kas­ni dvi­je go­di­ne te bu­du­ćim des­ti­na­ci­ja­ma u re­gi­ji na ko­ji­ma se Hil­ton pla­ni­ra po­ja­vi­ti.

Čim se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja o ula­sku ho­te­la DoubleTree by Hil­ton u Za­greb, us­li­je­di­li su ko­men­ta­ri da je ri­ječ o 'jef­ti­noj ver­zi­ji Hil­to­na'. Za­što DoubleTree, a ne Hil­ton u Za­gre­bu?

Mo­gao bih či­tav dan objaš­nja­va­ti tu te­mu. Za po­če­tak, tre­ba zna­ti da Hil­ton Wor­l­dwi­de sve na­še bren­do­ve jed­na­ko vred­nu­je u na­šem obra­ća­nju jav­nos­ti, pri če­mu ni­kog po­seb­no ne is­ti­če­mo. Kad su u pi­ta­nju bren­do­vi Hil­ton i DoubleTree, oba bren­da spa­da­ju u vi­so­ko­ka­te­gor­ni­ke, dak­le na is­toj su ra­zi­ni kad je u pi­ta­nju ka­te­go­ri­za­ci­ja i ra­zi­na kva­li­te­te, ne­što is­pod na­ših luk­suz­nih bren­do­va kao što je Wal­dorf te iz­nad sred­nje ka­te­go­ri­zi­ra­nih ho­te­la u ko­je spa­da Hamp­ton. Iako u is­toj ka­te­go­ri­ji, Hil­ton i DoubleTree me­đu­sob­no se raz­li­ku­ju u kon­cep­tu. Kad po­gle­da­te ve­ći­nu Hil­to­no­vih ho­te­la, vi­djet će­te da su to go­le­me “ku­ti­je”, da­ka­ko ne u ne­ga­tiv­nom smis­lu. To su ho­te­li s naj­ma­nje 300-400 so­ba, broj­nim sa­dr­ža­ji­ma, kon­gres­nim dvo­ra­na­ma ko­je mo­gu pri­mi­ti i do ti­su­ću lju­di, ba­rem dva “a la car­te” res­to­ra­na, dva ba­ra... Uz mo­žda iz­nim­ku Hil­to­na u Du­brov­ni­ku, to su uglav­nom ve­li­ki ho­te­li za ve­li­ka tr­ži­šta.

Ho­te­li DoubleTree by Hil­ton su ma­nji, ma­njih kon­fe­ren­cij­skih dvo­ra­na, vr­lo čes­to to su di­zaj­ner­ski ho­te­li kao što će bi­ti i ovaj u Za­gre­bu, ne uk­la­pa­ju se u stro­ge ka­lu­pe biz­nis-ho­te­la, po­ma­lo su avan­tu­ris­tič­ki i mno­go vi­še se uk­la­pa­ju u lo­kal­no okru­že­nje. Mo­že­mo ka­za­ti da je Hil­ton “biz­nis s kra­va­tom”, a DoubleTree bez kra­va­te. Upra­vo zbog svo­jih zna­čaj­ki DoubleTree se mno­go bo­lje uk­la­pa u Za­greb ko­ji ne­ma ne­ko go­le­mo pos­lov­no tr­ži­šte, ali mu i te ka­ko od­go­va­ra šar­man­tan ho­tel u ko­jem će­te na re­cep­ci­ji do­bi­ti ko­la­čić.

Na ko­ju ka­te­go­ri­za­ci­ju ide­te u Za­gre­bu? Če­ti­ri ili pet zvjez­di­ca?

Pri­ča s ho­tel­skim zvjez­di­ca­ma je spe­ci­fič­na jer sva­ka zem­lja, sva­ka des­ti­na­ci­ja ima druk­či­ju ka­te­go­ri­za­ci­ju. Ono što je u jed­noj des­ti­na­ci­ji ho­tel s pet zvjez­di­ca u ne­koj dru­goj zem­lji ili gra­du do­bit će če­ti­ri ili tri zvjez­di­ce i obrat­no. Sto­ga je te­ško go­vo­ri­ti o to­me ko­li­ko zvjez­di­ca ima brend DoubleTree, i mi ga ra­di­je na­zi­va­mo sa­mo vi­so­ko­ka­te­gor­ni­kom. To je ne­što ni­ža ka­te­go­ri­ja od na­ših luk­suz­nih bren­do­va kao što je Wal­dorf, ali u ra­zi­ni kva­li­te­te s bren­dom Hil­ton, dok u ho­te­le sred­nje ka­te­go­ri­je spa­da, pri­mje­ri­ce, brend Hamp­ton. Kad se po­gle­da kva­li­te­ta us­lu­ge za­gre­bač­kog ho­te­la DoubleTree, to je ho­tel s naj­ma­nje če­ti­ri plus zvjez­di­ce, no u mno­gim seg­men­ti­ma us­lu­ge pe­nje se na pet zvjez­di­ca.

Što oče­ku­je­te od pos­lo­va­nja bu­du­će­ga za­gre­bač­kog ho­te­la Doubletree by Hil­ton, kak­vu po­pu­nje­nost pla­ni­ra­te pos­ti­ći s ob­zi­rom na tren­do­ve u ho­tel­skom biz­ni­su u Hr­vat­skoj, od­nos­no Za­gre­bu?

Ne­ma smis­la inves­ti­ra­ti u ho­tel­ski biz­nis ako ne­ma­te pro­jek­ci­ju da će­te os­tva­ri­va­ti po­pu­nje­nost ho­tel­sko­ga ka­pa­ci­te­ta od naj­ma­nje 65 pos­to, u su­prot­nom nis­te ni tre­ba­li ula­zi­ti u po­sao. Uvje­re­ni smo da će­mo u za­gre­bač­kom ho­te­lu to pos­ti­ći.

Zna­te li da mno­gi za­gre­bač­ki ho­te­li vi­so­ke ka­te­go­ri­je ne dos­ti­žu sto­pu po­pu­nje­nos­ti od 65 pos­to?

Ovo je no­vi ho­tel, ko­ji ni­je pre­ve­lik, mis­lim da je ka­pa­ci­tet od 152 so­be sa­svim do­vo­ljan da se ta sto­pa do­seg­ne ili čak pre­ma­ši na ovak­voj lo­ka­ci­ji. Bio bih za­bri­nut za po­pu­nje­nost da ho­tel ima, re­ci­mo, 400 so­ba.

Je li Hil­ton za­in­te­re­si­ran za ula­zak u pro­jekt Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra?

Raz­ma­tra­li smo pro­jekt Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra, no ula­zak u obal­ni tu­ri­zam u Hr­vat­skoj pre­ve­lik je iz­a­zov za ho­tel­ski biz­nis zbog iz­u­zet­no krat­ke tu­ris­tič­ke se­zo­ne.

Se­zo­na u Hr­vat­skoj je vr­lo in­ten­ziv­na u tri mje­se­ca, ali to se ne mo­že us­po­re­di­ti s ne­kim dru­gim des­ti­na­ci­ja­ma u Fran­cu­skoj, Špa­njol­skoj, Ita­li­ji, mjes­ti­ma na ko­ji­ma se i iz­van ljet­ne se­zo­ne mno­go to­ga do­ga­đa. Glo­bal­ni ho­tel­ski igra­či mo­ra- ju vi­dje­ti da se u Hr­vat­skoj po­kre­ću snaž­ne ini­ci­ja­ti­ve ko­je će pro­du­lji­ti se­zo­nu i omo­gu­ći­ti pos­lo­va­nje u zim­skim mje­se­ci­ma, bi­lo po­kre­ta­njem saj­mo­va, sport­skih pri­red­bi iz­van se­zo­ne ili ra­zvi­ja­njem me­di­cin­skog tu­riz­ma, ra­di uvje­ra­va­nja inves­ti­to­ra da će mo­ći vra­ti­ti ulo­žen no­vac.

Na Ja­dra­nu ste na­pra­vi­li iz­nim­ku i pot­pi­sa­li ugovor sa Želj­kom Ke­ru­mom kao inves­ti­to­rom u ho­tel Hil­ton Mar­jan, či­je otvo­re­nje se ote­glo već dru­gu go­di­nu. Ho­će li inves­ti­tor ima­ti ne­ke po­s­lje­di­ce zbog to­ga?

Ri­ječ je o ve­li­kom pro­jek­tu grad­nje ho­te­la s tris­to so­ba, re­kons­truk­ci­ji pos­to­je­ćeg objek­ta, rje­ša­va­nja pris­tu­pa ho­te­lu... Uzev­ši sve u ob­zir, da, pro­jekt kas­ni. Je­smo li sret­ni zbog to­ga? Ni­smo ni mi, ali mis­lim da ni­je ni it­ko dru­gi, po­seb­no inves­ti­tor. Ali stva­ri se po­kre­ću, na­ši ope­ra­tiv­ci su stal­no u Spli- tu, mno­ga su pi­ta­nja ri­je­še­na, no i da­lje po­sao ide spo­ro. Cilj je bio otvo­ri­ti ho­tel u Spli­tu ove go­di­ne, no to se ne­će do­go­di­ti i na­da­mo se da će nam to us­pje­ti idu­ćeg lje­ta.

Tvrt­ka Hil­ton Wor­l­dwi­de i da­lje po­du­pi­re pro­jekt, inves­ti­tor ne­će ima­ti ni­kak­vih po­s­lje­di­ca zbog kaš­nje­nja. Nas­to­ji­mo se po­na­ša­ti kao part­ne­ri jer jed­nog da­na kad se ho­tel otvo­ri ni­kog vi­še ne­će bi­ti bri­ga je li pro­jekt kas­nio dvi­je go­di­ne. Uos­ta­lom, to ni­je je­di­ni slu­čaj da se po­mi­ču rokovi. U efi­kas­noj Nje­mač­koj ho­tel Hil­ton na aero­dro­mu u Fran­k­fur­tu ta­ko­đer kas­ni dvi­je go­di­ne.

Ko­ji su bu­du­ći pla­no­vi, ko­je des­ti­na­ci­je vas za­ni­ma­ju u re­gi­ji?

Glav­ni gra­do­vi od Slo­ve­ni­je do Ma­ke­do­ni­je, Ru­munj­ske, Bu­gar­ske. Osim Za­gre­ba, svi ve­ći gra­do­vi, Split, Du­brov­nik, s ra­zvo­jem des­ti­na­ci­ja mo­žda i ne­ki dru­gi.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.