Fa­kul­te­ti ne ha­ju za Vla­di­ne mje­re

Stu­den­ti i tr­ži­šte Ne­us­kla­đe­ni una­toč stu­di­ji HZZ-A

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

lo­gi­je, ra­ču­nar­stva, stro­jar­stva, kro­atis­ti­ke, an­glis­ti­ke, me­di­ci­ne, far­ma­ci­je i lo­go­pe­di­je na sve­uči­liš­nim stu­di­ji­ma u Za­gre­bu i Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji. Sma­nji­ti, ka­žu, tre­ba upis­ne kvo­te na po­li­to­lo­gi­ji, no­vi­nar­stvu, fi­lo­zo­fi­ji, pro­me­tu, tek­s­til­noj teh­no­lo­gi­ji i in­že­njer­stvu te gra­fič­koj teh­no­lo­gi­ji.

Za­gre­bač­ko sve­uči­li­šte je u ovoj aka­dem­skoj go­di­ni sve­ukup­no sma­nji­lo broj mjes­ta za 167, no os­ta­lo im je osi­gu­ra­no 12.410 mjes­ta. Naj­vi­še je sma­nje­na kvo­ta u druš­tve­no-hu­ma­nis­tič­kom po­dru­čju, i to za 135 mjes­ta, no to sma­nje­nje je sa­mo do­nek­le is­pu­ni­lo Vla­di­ne na­mje­re u pro­gra­mu gos­po­dar­skog opo­rav­ka.

Mat­ko­vić ka­že da, iako su kvo­te sma­nje­nje, ako se pro­ma­tra ukup­na po­nu­da stu­dij­skih mjes­ta, do sma­nje­nja ni­je doš­lo. Ta­ko­đer na­vo­di ka­ko je po­s­ljed­njih go­di­na broj upi­sa­nih stag­ni­ra. “Ge­ne­ra­ci­je stu­de­na­ta sve su ma­lo­broj­ni­je za­to što je eko­nom­ska kri­za sma­nji­la broj obi­te­lji ko­je si mo­gu pri­ušti­ti stu­dij. Pre­ma re­zul­ta­ti­ma Eu­ros­tu­dent is­tra­ži­va­nja, stvar­na ci­je­na go­di­ne stu­di­ja za po­je­din­ca u pro­sje­ku iz­no­si 31.500 ku­na. Zbog sve­ga to­ga mno­ga ogla­še­na mjes­ta os­ta­ju ne­po­pu­nje­na, a mno­ga se dru­ga po­pu­nja­va­ju kan­di­da­ti­ma ko­ji su za­do­vo­lji­li tek mi­ni­mal­ne uvje­te. Dak­le, pri­la­god­ba se do­ga­đa sma­nje­njem bro­ja upi­sa zbog manj­ka in­te­re­sa – i to, pre­ma mo­jem doj­mu, na pe­ri­fe­ri­ji, dak­le pri iz­van­red­nim stu­di­ji­ma, pri­vat­nim uči­li­šti­ma i iz­van za­gre­bač­kog sve­uči­li­šta. Te ins­ti­tu­ci­je bi se mo­gle su­oči­ti s ve­li­kim pro­ble­mi­ma zbog sma­nje­nja pri­ho­da”, objaš­nja­va Mat­ko­vić.

Za Pri­mor­sko-go­ran­sku žu­pa­ni­ju HZZ na­po­mi­nje ka­ko me­đu os­ta­lim va­lja po­ve­ća­ti broj stu­de­na­ta me­ha­tro­ni­ke, re­ha­bi­li­ta­ci­je, lo­go­pe­di­je, far­ma­ci­je, eko­in­že­njer­stva i nu­tri­ci­oniz­ma, no sve su to pro­gra­mi ko­ji u ovoj žu­pa­ni­ji ne pos­to­je te ih tre­ba uves­ti. Pre­po­ru­ču­je sti­pen­di­ra­nje stu­de­na­ta ko­ji bi stu­di­ra­li spo­me­nu­te smje­ro­ve na ne­kom dru­gom po­dru­čju. Ne­ki od pro­gra­ma u ko­ji­ma tre­ba sma­nji­ti broj upi­sa­nih i sti­pen­di­ra­nih stu­de­na­ta u žu­pa­ni­ji su uprav­ni stu­dij, ma­lo i sred­nje po­du­zet­niš­tvo u tu­riz­mu i ho­te­li­jer­stvu, eko­no­mi­ja, pra­vo, pri­mi­je­nje­na umjet­nost te na­uti­ka i teh­no­lo­gi­ja po­mor­skog pro­me­ta.

PIXSSEL

I ove go­di­ne ve­lik broj stu­de­na­ta na pro­gra­mi­ma ko­ji na tr­ži­štu ne­ma­ju pro­đu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.