Špa­njol­ski De­si­gu­al do­la­zi u Hr­vat­sku

Fran­ši­za Slo­ven­ski Ma­gis­trat ot­ku­pio je fran­ši­zu za hr­vat­sko tr­ži­šte, a na­kon što otvo­re pr­vu tr­go­vi­nu u za­gre­bač­kom Arena Cen­tru, pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti i jed­nu u Spli­tu

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - MAJ­DA ŽU­JO/VLM

Špa­njol­ski mod­ni brend De­si­gu­al usko­ro će otvo­ri­ti pr­vu tr­go­vi­nu i u Hr­vat­skoj. “Pr­vu mo­no­bren­d­nu De­si­gu­al tr­go­vi­nu otvo­rit će­mo u Arena Cen­tru u Za­gre­bu za ne­ko­li­ko mje­se­ci. Da­tum još ni­smo odre­di­li”, krat­ko nam je po­t­vr­dio Mar­tin Dra­ško­vič iz slo­ven­ske tvrt­ke Ma­gis­trat, ko­ja je ot­ku­pi­la fran­ši­zu za hr­vat­sko tr­ži­šte, a vlas­nik je fran­ši­ze je i u Slo­ve­ni­ji.

De­si­gu­al je ne­dav­no na por­ta­lu Moj­Po­sao obja­vio na­tje­ča­je za rad­na mjes­ta, a osim u Za­gre­bu u Ma­gis­tra­tu pla­ni­ra­ju i tr­go­vi­nu u Spli­tu. Vi­še od to­ga u tvrt­ki ni­su mo­gli ot­kri­ti.

Do­sad je ova mod­na mar­ka na­mi­je­nje­na mla­đoj po­pu­la­ci­ji u Hr­vat­skoj bi­la pri­sut­na kroz dis­tri­bu­tiv­nu mre­žu, a do­la­zak fran­ši­ze dis­tri­bu­te­ri ne shva­ća­ju kao kon­ku­ren­ci­ju. Ka­ko nam je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru re­kao Želj­ko Je­ger, vlas­nik lan­ca tr­go­vi­na u ko­ji­ma se pro­da­je i De­si­gu­al, do­la­zak De­si­gu­ala na na­še tr­ži­šte mo­že im sa­mo po­mo­ći. Uz­ru­jan za­što mu pos­tav­lja­mo to pi­ta­nje, do­dao je ka­ko je De­si­gu­al za hr­vat­sko tr­ži­šte pop­t­pu­no ne­bi­tan brend. Me­đu­tim, kad smo ga upi­ta­li zna­či li to da ni­je za­do­vo­ljan pro­da­jom De­si­gu­ala u svo­jim tr­go­vi­na­ma, re­kao je da je za­do­vo­ljan. “Nu­di­li su nam fran­ši­zu za De­si­gu­al, ali je ni­smo htje­li jer je to ja­ko ve­lik ulog. To je po­sao na du­ge sta­ze, a is­pla­ti­vost je upit­na”, do­dao je Je­ger.

Mod­na mar­ka De­si­gu­al, os­no­va­na 1984., pri­sut­na je u 72 dr­ža­ve na go­to­vo 8000 pr odaj ni h mjest a . Go­di­ne 2008. De­si­gu­al je otvo­rio pr­vu tr­go­vi­nu iz­van Špa­njol­ske i od ta­da mu je pro­met utrostručen. La­ni je iz­no­sio 440 mi­li­ju­na eura.

PD

Usko­ro i u Arena Cen­tru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.