Cr­ve­ni križ po­zi­va na za­jed­nič­ko ula­ga­nje

Na­tje­čaj Za pre­da­ju po­nu­da rok od 60 da­na

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Za­greb Hr­vat­ski Cr­ve­ni križ po­zi­va po­nu­di­te­lje da u ro­ku 60 da­na pod­ne­su po­nu­du za oda­bir naj­po­volj­ni­jeg part­ne­ra za grad­nju pos­lov­ne gra­đe­vi­ne u Za­gre­bu, Za­dar­ska b.b. na te­me­lju mo­de­la me­đu­sob­nog part­ner­stva i za­jed­nič­kog ula­ga­nja. U grad­nju pos­lov­nog cen­tra on uno­si vri­jed­nost gra­đe­vin­skog zem­lji­šta, a oda­brat će po­nu­đa­ča ko­ji po­nu­di ve­ću iz­gra­đe­nu bru­to ra­zvi­je­nu po­vr­ši­nu kao kom­pen­za­ci­ju za ulo­že­no zem­lji­šte. Po­nu­di­telj mo­ra de­fi­ni­ra­ti vri­jed­nost inves­ti­ci­je suk­lad­no inves­ti­cij­skom pro­gra­mu re­ali­za­ci­je grad­nje objek­ta te uvje­te i na­čin inves­ti­ra­nja i pla­ća­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.