G.P.V. GRA­ĐE­NJE

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Gos­pić­ka gra­đe­vin­ska tvrt­ka G.P.V. Gra­đe­nje ima­la je u 2010. 4,16 mi­li­ju­na eura no­vos­tvo­re­ne vri­jed­nos­ti pre­ma ana­li­zi agen­ci­je Pos­lov­na.hr. Tvrt­ka je la­ni os­tva­ri­la uku­pan pri­hod od 17,2 mi­li­ju­na ku­na, što je bi­lo 6,3 pos­to ma­nje ne­go u 2009. go­di­ni. No za­to su po­da­ci za ovu go­di­nu bom­bas­tič­ni i pre­ma tren­du iz pr­vih de­vet mje­se­ci G.P.V. bi ove go­di­ne mo­gao udvos­tru­či­ti svoj pri­hod. Na­ime, sta­tis­ti­ke go­vo­re da je u do­sa­daš­njem di­je­lu go­di­nu os­tva­ren rast pri­ho­da od 112 pos­to. Fi­nan­cij­ski po­ka­za­te­lji iz pret­hod­nih go­di­na go­vo­re da je 2009. os­tva­ren pri­hod od 18,4, a go­di­nu pri­je 22,1 mi­li­jun ku­na. Tvrt­ka, ko­ja za­poš­lja­va 50-ak rad­ni­ka, os­no­va­na je 1998., a vlas­nik i di­rek­tor joj je Jo­sip Vr­kljan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.